Μαθησιακά Αποτελέσματα

Αντικείμενα στα οποία αποκτούν γνώσεις οι απόφοιτοι

 • μηχανική στερεού μέσου, μηχανική ρευστών
 • παραγωγή & διαχείριση ενέργειας
 • θέρμανση-ψύξη-κλιματισμός, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
 • μηχανουργική τεχνολογία
 • ηλεκτρικοί κινητήρες
 • ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις
 • συστήματα αυτομάτου ελέγχου και ρομποτική
 • διοίκηση, οικονομία και διαχείριση παραγωγής
 • θερμοδυναμική
 • εφαρμοσμένα μαθηματικά
 • σχεδίαση
 • φυσική
 • υπολογιστές
 • ηλεκτρονικά.

Ικανότητες που αποκτούν οι απόφοιτοι

 • να εφαρμόζουν αρχές μηχανικής για σχεδιασμό και παραγωγή μηχανολογικών συστημάτων και προϊόντων
 • να χρησιμοποιούν μαθηματικές μεθόδους για τον υπολογισμό, την ανάλυση και μοντελοποίηση διεργασιών και κατασκευών
 • να χρησιμοποιούν και να αναπτύσσουν λογισμικό για μηχανολογικές εφαρμογές
 • να αναπτύσσουν, εφαρμόζουν, ή/και πιστοποιούν διαδικασίες ελέγχου προϊόντων και διεργασιών
 • να επιλέγουν κατάλληλες κατεργασίες κατασκευής προϊόντων που σχεδιάστηκαν
 • να διαχειρίζονται μονάδες παραγωγής και κατασκευαστικά έργα
 • να εκτιμούν κόστος και υποβάλλουν τεχνικές προσφορές μηχανολογικών έργων
 • να χρησιμοποιούν σχεδιαστικά και υπολογιστικά εργαλεία.

Γενικές δεξιότητες που αποκτούν οι απόφοιτοι

 • Επεξεργασία πληροφοριών
 • επαγωγική λογική/κριτική σκέψη
 • μαθηματική λογική
 • λήψη αποφάσεων
 • συντονισμός, ηγεσία και ανάληψη των ευθυνών

Τεχνολογικές/ψηφιακές δεξιότητες που αποκτούν οι απόφοιτοι

 • Χρήση λογισμικών υπολογιστικής μηχανικής, σχεδίασης, προγραμματισμού εργαλειομηχανών και τρισδιάστατων εκτυπωτών, προσομοίωσης λειτουργίας αεριοστόβιλων, προσομοίωσης και σχεδιασμού εγκαταστάσεων, βιομηχανικού ελέγχου και διαχείρισης έργων
 • Χρήση εργαλειομηχανών και μετρητικών συσκευών μηχανολογικών μεγεθών
 • Προγραμματισμός σε γλώσσες υπολογιστή

Κατάλογος μαθημάτων του ΠΠΣ που αφορούν στην απόκτηση των προαναφερθέντων τεχνολογικών/ψηφιακών δεξιοτήτων.