Πρόγραμμα Τ.Ε. (4ετές)

Μαθήματα Προγράμματος Σπουδών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (4-ετές):

1° Έτος: Α’ Εξάμηνο | Β’ Εξάμηνο
2° Έτος: Γ’ Εξάμηνο | Δ’ Εξάμηνο
3° Έτος: Ε’ Εξάμηνο | ΣΤ’ Εξάμηνο
4° Έτος: Ζ’ Εξάμηνο | Η’ Εξάμηνο

Συγκεντρωτικά

Οδηγός Προπτυχιακών Σπουδών (έκδοση 2018)

Μετάβαση στο 5ετές Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών:

Βάσει του άρθρου 43, του Ν.4610/2019, οι εγγεγραμμένοι φοιτητές στο Προγράμματος Σπουδών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας που δεν είχαν αποφοιτήσει μέχρι και την έκδοση του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ Α70/7-5-2019), δηλαδή όσοι κατά την έναρξη ισχύος του νόμου δεν είχαν ολοκληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που απαιτούνται από το Προγράμματος Σπουδών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης για τη λήψη πτυχίου, εντάχθηκαν αυτοδίκαια στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, με δικαίωμα να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, είτε παραμένοντας στο Πρόγραμμα Σπουδών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, είτε μεταβαίνοντας στο νέο 5ετές ΠΠΣ Μηχανολόγου Μηχανικού του Πανεπιστημίου Πελ/σου. Σύμφωνα με τον νόμο, η μετάβαση στο νέο 5ετές ΠΠΣ είναι δυνατή υπό την προϋπόθεση ότι την ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 4610/2019, δεν βρίσκονται σε εξάμηνο σπουδών μεγαλύτερο του 12ου εξαμήνου (ο νόμος αναφέρει ν+4, όπου ν τα εξάμηνα φοίτησης του Προγράμματος Σπουδών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, ήτοι 8 εξάμηνα). Προκειμένου να συνεχίσουν τις σπουδές τους οι φοιτητές που παρέμειναν στο ΠΠΣ ΤΕ, η ακαδημαϊκή λειτουργία του ΠΠΣ ΤΕ του πρώην ΤΕΙ δυτικής Ελλάδας συνεχίζεται μεταβατικά από το νέο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Για τη μετάβαση των φοιτητών από το ΠΠΣ Μηχανολόγου Μηχανικού Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, που εκπληρώνουν την προαναφερόμενη προϋπόθεση του νόμου και επιθυμούν να ενταχθούν στο νέο 5ετές ΠΠΣ του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σύμφωνα με τις υπ. αριθμ. 44/8.11.2019 (Συνεδρίαση 162η) και 8/16.02.2022 (Συνεδρίαση 209η) αποφάσεις της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, προβλέπεται η απαίτηση παρακολούθηση επιπλέον μαθημάτων. Η απαίτηση αυτή προκύπτει προκειμένου ο φοιτητής, α) να καλύψει τη διαφορά των 60 ECTS, που προκύπτει από τις 240 ECTS που έχει συγκεντρώσει ολοκληρώνοντας το ΠΠΣ ΜΜ.ΤΕ έως τις 300 ECTS που απαιτούνται για την ολοκλήρωση του νέου ΠΠΣ και β) να παρακολουθήσει τα επιπλέον μαθήματα που θεωρούνται απαραίτητα για την απόκτηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων του νέου ΠΠΣ.

Χρόνος Περάτωσης του προϋπάρχοντος Προγράμματος Σπουδών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Το χρονικό όριο λειτουργίας του ΠΠΣ ΤΕ καθορίζεται από την ανώτατη διάρκεια φοίτησης που δικαιώνονται να έχουν οι φοιτητές που εισήχθησαν τελευταίοι σε αυτό, ήτοι το ακαδ. έτος 2018-19.

Γενικά, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας (ν. 4777/21, άρθρο 34, παρ. 1), το όριο ανώτατης διάρκειας φοίτησης για ένα ΠΠΣ οκτώ (8) ακαδημαϊκών εξαμήνων είναι ο χρόνος αυτός, προσαυξημένος κατά τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Ειδικά, για τους εισαχθέντες φοιτητές το ακαδ. έτους 2018-19, δεδομένου ότι την ημ/νία έναρξης ισχύος του ν. 4777/2021, οι φοιτητές αυτοί δεν είχαν υπερβεί την ελάχιστη χρονική διάρκεια φοίτησης του προγράμματος σπουδών τους, ο υπολογισμός της προαναφερθείσας ανώτατης διάρκειας φοίτησης αρχίζει να προσμετρά από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022 και εξής (ν. 4777/21, άρθρο 58, παρ. 4).

Συνεπώς, σύμφωνα με τα ανωτέρω, το ΠΠΣ ΤΕ θα λειτουργεί για δώδεκα (12) ακαδημαϊκά εξάμηνα προσμετρούμενα από την έναρξη του ακαδ. έτους 2021-2022, ήτοι έως και το ακαδ. έτος 2026-2027 (συμπεριλαμβανομένης και της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου 2027).