Μετεγγραφές

Το Τμήμα, σύμφωνα με το ΦΕΚ 2549/25-7-2020, δέχεται μετεγγραφές φοιτητών από τα Τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών των κάτωθι Πανεπιστημίων:

  • Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
  • Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
  • Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος

Αναγνώριση μαθημάτων

Οι φοιτητές που μεταγράφονται στο Τμήμα μπορούν να αναγνωρίσουν μαθήματα τα οποία έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία στο προηγούμενο Τμήμα φοίτησης τους. Για το σκοπό αυτό υποβάλλουν προς το Τμήμα αιτήσεις ομαδοποιημένες ανά διδάσκοντα, αναφέροντας τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών που επιθυμούν να αναγνωρίσουν από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος ή των Τμημάτων προέλευσης, τα μαθήματα στα οποία έχουν επιτύχει και τα οποία θεωρούν ότι καλύπτουν τον φόρτο εργασίας και την αντίστοιχη ύλη των προς αναγνώριση μαθημάτων, αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας από το Τμήμα στο οποίο φοιτούσαν καθώς και αποσπάσματα του Οδηγού σπουδών τα οποία περιγράφουν αναλυτικά το περιεχόμενο της ύλης τους κάθε μαθήματος. Κάθε φοιτητής δικαιούται να υποβάλει αίτηση αναγνώρισης μαθημάτων μόνο μία φορά, εντός του πρώτου εξαμήνου φοίτησής του στο Τμήμα, εκτός από περιπτώσεις αλλαγής του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών.

Οι προϋποθέσεις για να αναγνωριστεί ένα μάθημα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος είναι:

  1. Η ύλη του να καλύπτεται από την ύλη του μαθήματος ή των μαθημάτων που ολοκλήρωσε ο φοιτητής στο Τμήμα προέλευσης,
  2. Ο φόρτος εργασίας του μαθήματος, βάσει ECTS, να είναι ίσος ή μικρότερος από αυτόν του μαθήματος ή των μαθημάτων του Τμήματος προέλευσης.

Το Τμήμα για κάθε μάθημα ή ομάδα μαθημάτων που επιθυμεί να αναγνωρίσει ο φοιτητής, προωθεί τη σχετική αίτηση στον διδάσκοντα του μαθήματος, ο οποίος αποφαίνεται εάν ικανοποιούνται οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις αναγνώρισης (φόρτος εργασίας και κάλυψη ύλης) και εισηγείται το βαθμό προς καταχώρηση. Η απόφαση της αναγνώρισης του μαθήματος ή των μαθημάτων που έχει αιτηθεί ο φοιτητής λαμβάνεται από την Συνέλευση του Τμήματος.

Το αποτέλεσμα της απόφασης κοινοποιείται από τη Γραμματεία του Τμήματος στο φοιτητή ως προς τα μαθήματα που αναγνωρίστηκαν και αντίστοιχες αιτιολογήσεις για τα μαθήματα τα οποία δεν αναγνωρίστηκαν.