Δομή Σπουδών

Το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) είναι δέκα (10) ακαδημαϊκών εξαμήνων και 300 ακαδημαϊκών μονάδων φόρτου εργασίας για τον φοιτητή βάσει του European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS). To εν λόγω ΠΠΣ έχει δομηθεί ώστε να πληροί όλες τις προϋποθέσεις του άρθρου 46, παρ. 1 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114), περί ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) και συνεπώς, οδηγεί σε απονομή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου στην ειδικότητα του Μηχανολόγου Μηχανικού, επιπέδου 7 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων (EQF). Ο παρεχόμενος τίτλος σπουδών του Τμήματος αναγνωρίζεται ως «Ενιαίος και Αδιάσπαστος Τίτλος Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου – Integrated Master», ΦΕΚ 3912/Β’/04-07-2024.

Με θετική απόφασή της, στις 28 Ιουνίου 2024, η επταμελής Επιτροπή του άρθρου 66 του νόμου 4610/2019, εισηγήθηκε την πλήρη αντιστοίχιση του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με τα υπόλοιπα Τμήματα Μηχανολόγων Μηχανικών των Πολυτεχνικών Σχολών της χώρας.

Οι φοιτητές του Τμήματος έχουν, ως εκ τούτου, τη δυνατότητα να εγγράφονται στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (ΤΕΕ) και να αποκτούν τα ίδια ακριβώς επαγγελματικά δικαιώματα με τους απόφοιτους Μηχανολόγους Μηχανικούς των Πολυτεχνικών Σχολών.

Οργάνωση των σπουδών

Το ΠΠΣ έχει δομηθεί βάσει του φόρτου εργασίας. Ο φόρτος εργασίας περιλαμβάνει τον χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση όλων των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων μάθησης, στο πλαίσιο ενός ακαδημαϊκού ΠΠΣ, όπως η παρακολούθηση παραδόσεων, σεμιναρίων, η ανεξάρτητη μελέτη, η προετοιμασία εργασιών, η παρακολούθηση εργαστηριακών ασκήσεων, η πρακτική άσκηση, η συμμετοχή στις εξετάσεις, η εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας, κα. Ο φόρτος εργασίας που απαιτείται για την ολοκλήρωση των στόχων ενός προγράμματος για κάθε φοιτητή εκφράζεται με τις ακαδημαϊκές μονάδες (ΕCTS). Οι ακαδημαϊκές μονάδες κατανέμονται ανά μάθημα. Ο φόρτος εργασίας αποτιμάται σε 30 ακαδημαϊκές μονάδες ανά εξάμηνο για κάθε φοιτητή πλήρους φοίτησης, δηλαδή φοιτητή που παρακολουθεί πλήρως το τυπικό εξάμηνο σπουδών. Κάθε ακαδημαϊκή μονάδα αντιστοιχεί σε 25 έως 30 ώρες φόρτου εργασίας. Έχει ληφθεί μέριμνα ώστε οι εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας να είναι από 25 έως 28.

Στο ΠΠΣ εμπεριέχονται δύο κατευθύνσεις μαθημάτων εξειδίκευσης:

  • Μηχανολογικών Κατασκευών & Εγκαταστάσεων και
  • Ενέργειας & Περιβάλλοντος.

Η επιλογή των δυο κατευθύνσεων έγινε στοχευμένα, λαμβάνοντας υπόψη πρώτον, τις αποφάσεις της πολιτείας για εναρμόνιση της ελληνικής ενεργειακής αγοράς με τους περιβαλλοντικούς στόχους της ΕΕ, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής που εδρεύει το Τμήμα σε σημαντικό ενεργειακό κόμβο, και δεύτερον, την προσδοκώμενη ευρεία διείσδυση της ψηφιακής σχεδίασης και της ρομποτικής στην βιομηχανική παραγωγή, ως απόρροια της 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

Τα μαθήματα διακρίνονται σε Υποχρεωτικά μαθήματα (Υ), Υποχρεωτικά Κατεύθυνσης (ΥΚ) και Επιλογής Κατεύθυνσης (ΕΚ). Για τη λήψη διπλώματος, ο φοιτητής παρακολουθεί επιτυχώς πρόγραμμα σπουδών 56 μαθημάτων συμπεριλαμβανομένων της διπλωματικής εργασίας και της πρακτικής άσκησης διάρκειας δυο μηνών. Το σύνολο αυτό δομείται ως εξής: 44 υποχρεωτικά μαθήματα (Υ), 4 υποχρεωτικά κατεύθυνσης (ΥΚ) και 6 επιλογής κατεύθυνσης (ΕΚ). Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική δίμηνης διάρκειας και μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε στο 9ο, είτε στο 10ο εξάμηνο. Η ίδια εναλλακτική ισχύει και για τη διπλωματική εργασία. Το σύνολο των προσφερόμενων μαθημάτων είναι 74. Οι ακαδημαϊκές μονάδες (ΕCTS) κάθε εξαμήνου είναι 30. Συνεπώς, οι συνολικές ακαδημαϊκές μονάδες για τα 10 εξάμηνα φοίτησης είναι 300.