Διπλωματική Εργασία

Η Διπλωματική Εργασία είναι πρωτότυπη εργασία ευρείας έκτασης (φόρτος 30 ECTS) και εκπονείται σε επιστημονικό πεδίο ενδιαφέροντος φοιτητή και σε θέμα που επιλέγεται από κοινού με τον επιβλέποντα διδάσκοντα. Ο φοιτητής καλείται να αντιμετωπίσει ένα πρωτότυπο θέμα, εφαρμόζοντας και συνδυάζοντας γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησε κατά τη διάρκεια των σπουδών του.

Προϋποθέσεις ανάθεσης Διπλωματικής Εργασίας

 • Φοιτητής του 5-ετούς προγράμματος σπουδών θα πρέπει να έχει εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον 33 μαθήματα.
 • Φοιτητής του 4-ετούς προγράμματος σπουδών (πρώην ΤΕΙ) θα πρέπει να έχει εξεταστεί επιτυχώς σε τουλάχιστον 28 μαθήματα.

Διαδικασία ανάθεσης Διπλωματικής Εργασίας

 1. Ο φοιτητής έρχεται σε συνεννόηση με τον καθηγητή που επιθυμεί να συνεργαστεί στην εκπόνηση της διπλωματικής του.
 2. Όταν καταλήξουν από κοινού σε κάποιο θέμα, το οποίο πρέπει να είναι του ενδιαφέροντος του φοιτητή, συναφές με το γνωστικό αντικείμενο του καθηγητή, αλλά και αντίστοιχο με τις εξειδικευμένες γνώσεις του φοιτητή που βασίζονται στην κατεύθυνση που ακολουθεί με βάση το Πρόγραμμα Σπουδών, τότε ο καθηγητής υποβάλλει αίτηση στην Γραμματεία του Τμήματος συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο ανάθεσης θέματος και ορίζεται ως Επιβλέπων της Διπλωματικής Εργασίας.
 3. Στην συνέχεια το θέμα εγκρίνεται από την Συνέλευση του Τμήματος και γίνεται κατοχύρωση της ανάθεσης θέματος στο φοιτητή.

Προτάσεις και διαθέσιμα θέματα Διπλωματικής – Πτυχιακής εργασίας μπορείτε να βρείτε στο eclass: Διπλωματικές – Πτυχιακές ΕργασίεςΔιαθέσιμα Θέματα

Διάρκεια υλοποίησης Διπλωματικής Εργασίας

 • Ο χρόνος που απαιτείται για την εκπόνηση μιας Διπλωματικής Εργασίας και μέχρι την παρουσίαση ορίζεται κατ’ ελάχιστον σε τέσσερις (4) μήνες από την ημερομηνία της ανάθεσής της.
 • Εάν η Διπλωματική Εργασία δεν ολοκληρωθεί μέσα σε διάστημα δέκα οκτώ (18) μηνών από την ανάθεση, ο επιβλέπων Καθηγητής δύναται να ακυρώσει την ανάθεση του θέματος.
 • Η παρακολούθηση και η τήρηση των προθεσμιών είναι στην αποκλειστική ευθύνη των φοιτητών.

Συγγραφή Διπλωματικής Εργασίας

 • Κάθε Διπλωματική Εργασία πρέπει περιλαμβάνει να περιλαμβάνει ένα τεύχος. Αναλυτικές οδηγίες για τη δομή του τεύχους αυτού μπορούν να βρεθούν στο Άρθρο 12 του Κανονισμού Διπλωματικών Εργασιών.
 • Πρότυπο κειμένου Διπλωματικής Εργασίας μπορεί να βρεθεί σε επεξεργάσιμη μορφή εδώ.

Διαδικασία υποβολής και παρουσίασης Διπλωματικής Εργασίας

 • Για την συμμετοχή σε παρουσίαση υποβάλλεται στην Γραμματεία του Τμήματος από τον επιβλέποντα καθηγητή αίτηση εγγραφής για παρουσίαση, με τα ονόματα της επιτροπής εξέτασης που προτείνονται, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες νωρίτερα από την ημερομηνία παρουσίασης, προκειμένου να γίνει σύνταξη και έγκαιρη ανακοίνωση του προγράμματος των παρουσιάσεων.
 • Οι φοιτητές οφείλουν, επίσης, να αναρτήσουν το τεύχος της εργασίας σε μορφή pdf στην ιστοσελίδα Διπλωματικών Εργασιών (eclass) και να υπενθυμίζουν στον επιβλέποντα την έγκαιρη υποβολή της Αίτησης Εγγραφής για παρουσίαση.
 • Ταυτόχρονα με την αίτηση εγγραφής για παρουσίαση παραδίδονται στα μέλη της επιτροπής εξέτασης τρία τεύχη της Διπλωματικής Εργασίας με ευθύνη του επιβλέποντα.
 • Η διάρκεια παρουσίασης κάθε Διπλωματικής Εργασίας είναι 30 λεπτά.

Ημερομηνίες παρουσίασης Διπλωματικών Εργασιών

Ημερίδες παρουσίασης Διπλωματικών Εργασιών του Τμήματος διοργανώνονται τακτικά πέντε (5) φορές μέσα στο έτος, κατά κανόνα την πρώτη Πέμπτη μετά το τέλος εξεταστικής περιόδου ή στο μέσο ακαδ. εξαμήνου, ήτοι συνήθως μέσα στους κάτωθι μήνες:

 • Οκτώβριο
 • Δεκέμβριο
 • Φεβρουάριο
 • Μάϊο
 • Ιούλιο

Συγκεκριμένα για το τρέχον ακαδ. 2023-2024 έτος, εδώ.

Βαθμολογία Διπλωματικής Εργασίας

Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης γίνεται η βαθμολόγηση της Διπλωματικής Εργασίας από την τριμελή επιτροπή εξέτασης. Η επιτροπή εξετάζει και αξιολογεί όλες τις παραμέτρους της Διπλωματικής Εργασίας, όπως: ανάπτυξη του θέματος και επίτευξη του στόχου, γνώση του θέματος και ικανότητα του φοιτητών για παρουσίαση, εμφάνιση του κειμένου, γλωσσική και γραμματική σύνταξη, καθώς και συμφωνία με τις προδιαγραφές, εκπόνηση δύσκολου θέματος με τεχνικούς υπολογισμούς ή θέματος υψηλού επιστημονικού επιπέδου.

Μετά την παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας

Μετά την επιτυχή παρουσίαση και βαθμολόγηση της Διπλωματικής και εφόσον το τεύχος δε χρειάζεται περαιτέρω διορθώσεις οι φοιτητές θα πρέπει να αποστείλουν στην κ. Καπογιαννοπούλου Αργυρώ, kapogian@uop.gr, Υπεύθυνη της Bιβλιοθήκης:

 • το αρχείο PDF με την τελική μορφή της Διπλωματικής τους εργασίας,
 • την υπεύθυνη δήλωση για τη λογοκλοπή,
 • τη δήλωση κατάθεσης.

(τα δύο τελευταία έντυπα μπορούν να βρεθούν εδώ). Το email αυτό θα το κοινοποιούν και στην κ. Βότση Σοφία, s.votsi@uop.gr, ώστε να κατοχυρωθεί η βαθμολογία τους στο σπουδαστικό σύστημα.

Χρήσιμα έντυπα / σύνδεσμοι

Τελευταίες Ανακοινώσεις σχετικά με Διπλωματικές-Πτυχιακές Εργασίες