Πρακτική Άσκηση

Το Τμήμα, προερχόμενο από Τμήμα Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος, έχει μακρόχρονη εμπειρία στον θεσμό της Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) των φοιτητών και έχει εμπεδωμένη αντίληψη για το πόσο σημαντική είναι η εκπαίδευση των φοιτητών μέσω του θεσμού. Στο τρέχον ΠΠΣ, η ΠΑ είναι επίσης υποχρεωτική.

Με τον θεσμό της ΠΑ επιτυγχάνεται η πρώτη επαφή του τελειόφοιτου φοιτητή με το επάγγελμα του. Ενσωματώνεται στο περιβάλλον εργασίας μιας καλά οργανωμένης επιχείρησης, η οποία δραστηριοποιείται στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της εξειδίκευσης του, συμμετέχοντας ενεργά στην παραγωγική διαδικασία. Αρχίζει να ανακαλεί τη θεωρητική και την εργαστηριακή γνώση που απέκτησε κατά τη διάρκεια των σπουδών του στο Τμήμα, για να την εφαρμόσει στην πράξη και να ανταπεξέλθει στα προβλήματα που του ανατίθενται. Μέχρι τώρα, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αυτό γινόταν υποθετικά μέσω ασκήσεων, θεμάτων και εξετάσεων, ενώ τώρα καλείται να αντιμετωπίσει, για πρώτη φορά, πραγματικό πρόβλημα. Από το πιο σημαντικό πρόβλημα όπως, για παράδειγμα, η ανάθεση μιας μελέτης, η επίβλεψη μιας παραγωγικής διαδικασίας, ο συντονισμός ενός συνεργείου σε ένα εργοτάξιο, η αντιμετώπιση μιας βλάβης, η εξυπηρέτηση ενός πελάτη κ.λπ., μέχρι το πιο ασήμαντο, που αφορά την καθημερινή λειτουργία της επιχείρησης. Ο φοιτητής αποκτά εμπειρίες, ιδιαίτερα χρήσιμες για την μετέπειτα επαγγελματική του πορεία, σε διαδικασίες που αφορούν τη λειτουργία και την οργάνωση μιας επιχείρησης, οι οποίες είναι αδύνατο να αποκτηθούν μέσω της διδασκαλίας στο πλαίσιο ενός μαθήματος.

Η αξία του θεσμού της ΠΑ, δεν περιορίζεται μόνο στον ασκούμενο φοιτητή. Είναι το ίδιο σημαντική και για το Τμήμα. Με βάση την πολυετή εμπειρία από την εφαρμογή του θεσμού, προκύπτει ότι η ΠΑ έχει συμβάλλει σημαντικά, στην εξωστρέφεια του Τμήματος. Στο πλαίσιο της αξιολόγησης της ΠΑ, που εκπονεί ο φοιτητής, ο εποπτεύων καθηγητής επισκέπτεται την επιχείρηση, για να έχει την πλήρη εικόνα των συνθηκών της εκπαίδευσης-εργασίας του φοιτητή. Οι επισκέψεις αυτές συνήθως, αποτελούν πρώτης τάξης ευκαιρία, για την γνωριμία του επόπτη καθηγητή με τα στελέχη της επιχείρησης και κατά επέκταση αποτελούν την αφετηρία σημαντικών συνεργασιών, που αφορούν κυρίως την επίλυση τεχνικών προβλημάτων που δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν από το διαθέσιμο προσωπικό της. Χαρακτηριστικό παράδειγμα για τα οφέλη της ΠΑ τόσο για το Τμήμα όσο για την επιχείρηση είναι το γεγονός, ότι συνδυάζοντας τους θεσμούς της Πτυχιακής Εργασίας και της Πρακτικής Άσκησης προκύπτουν οι πιο αξιόλογες εργασίες, που το θέμα τους πραγματεύεται την επίλυση ενός πραγματικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η επιχείρηση, η λύση του οποίου έχει άμεση και απτή εφαρμογή και η επιτυχής περάτωση της, απαιτεί άμεση συνεργασία του φοιτητή, του επιβλέποντα καθηγητή και του στελέχους της επιχείρησης.

Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης αποτελείται από τα εξής τακτικά μέλη ΔΕΠ του Τμήματος:

 1. Τσίρκας Σωτήριος, Επίκουρος Καθηγητής, ως Πρόεδρος.
 2. Τσινόπουλος Στέφανος, Καθηγητής, ως Μέλος.
 3. Βουκελάτος Ευστάθιος, Λέκτορας, ως Μέλος

Έντυπα Πρακτικής Άσκησης

 • Έντυπα Έναρξης Πρακτικής ΠΕ (Νέο Πρόγραμμα/5ετές/ΠΕ), περιλαμβάνονται:
  • Αίτηση Έναρξης, Βεβαίωση Αποδοχής Φορέα, Ειδική Σύμβαση Εργασίας με Παράρτημα
  • Ημερολόγιο Εργασιών Ασκούμενου
 • Έντυπα Έναρξης Πρακτικής ΤΕ (Παλαιό Πρόγραμμα/4ετές/ΤΕ), περιλαμβάνονται:
  • ΕΠΑ01 – Αίτηση Έναρξης Πρακτικής Άσκησης
  • ΕΠΑ01β – Αίτηση Επανέναρξης Πρακτικής Άσκησης
  • ΕΠΑ02 – Βεβαίωση Φορέα Απασχόλησης Αποδοχής Πραγ. ΠΑ
  • ΕΠΑ06α – Σύμβαση Εργασίας – Δημόσιο – Δημόσιο ΜΕ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
  • ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
 • Έντυπα για Τηλεργασία, περιλαμβάνονται:
  • Αίτηση έναρξης ΠΑ με τηλεργασία
  • Βεβαίωση Φορέα έναρξης ΠΑ με τηλεργασία
 • Έντυπα Λήξης Πρακτικής, περιλαμβάνονται:
  • ΕΠΑ07 – Βεβαίωση Υλοποίησης ΠΑ από Επόπτη
  • ΕΠΑ08 – Βεβαίωση Υλοποίησης ΠΑ από Επιχείρηση
  • ΕΠΑ09 – Aξιολόγηση Σπουδαστή από Επόπτη Επιχείρησης
  • ΕΠΑ10 – Aξιολόγηση Επιχείρησης από Φοιτητή
 • Ο Κανονισμός Πρακτικής Άσκησης είναι Παράρτημα στον Κανονισμό Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών

Ανακοίνωση Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ: Στο χώρο e-class έχει αναρτηθεί μάθημα με τίτλο «Διαθέσιμες θέσεις Πρακτικής Άσκησης» εκεί θα αναρτώνται αγγελίες από φορείς που ζητούν άτομα για πρακτική άσκηση. Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να λαμβάνουν ειδοποιήσεις για ανακοινώσεις θα πρέπει να εγγραφούν στο παραπάνω μάθημα.

Τελευταίες Ανακοινώσεις σχετικά με Πρακτική Άσκηση