Κατατακτήριες εξετάσεις

Πτυχιούχοι άλλων εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων που θέλουν να εισαχθούν στο Τμήμα, μέσω κατατακτήριων εξετάσεων, υποβάλλουν τη σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος το πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου και συμμετέχουν στις σχετικές εξετάσεις που διοργανώνει το Τμήμα μεταξύ 1ης και 20ης Δεκεμβρίου.

Η επιλογή των υποψηφίων για κατάταξη πτυχιούχων γίνεται αποκλειστικά με κατατακτήριες εξετάσεις με θέματα ανάπτυξης στα εξής τρία μαθήματα:

1. Μαθηματικά Ι

2. Μηχανική -Στατική

3. Θερμοδυναμική Ι

Οι υποψήφιοι εξετάζονται σε εξεταστέα ύλη, η οποία ανακοινώνεται εγκαίρως από την Γραμματεία του Τμήματος.

Αναγνώριση μαθημάτων

Οι φοιτητές που εισάγονται στο Τμήμα μέσω κατατακτηρίων εξετάσεων, μπορούν να αναγνωρίσουν μαθήματα τα οποία έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία στο προηγούμενο Τμήμα φοίτησης τους. Για το σκοπό αυτό υποβάλλουν προς το Τμήμα αιτήσεις ομαδοποιημένες ανά διδάσκοντα, αναφέροντας τα μαθήματα του προγράμματος σπουδών που επιθυμούν να αναγνωρίσουν από το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος ή των Τμημάτων προέλευσης, τα μαθήματα στα οποία έχουν επιτύχει και τα οποία θεωρούν ότι καλύπτουν τον φόρτο εργασίας και την αντίστοιχη ύλη των προς αναγνώριση μαθημάτων, αντίγραφο αναλυτικής βαθμολογίας από το Τμήμα στο οποίο είχαν φοιτήσει καθώς και αποσπάσματα του Οδηγού σπουδών τα οποία περιγράφουν αναλυτικά το περιεχόμενο της ύλης τους κάθε μαθήματος. Κάθε φοιτητής δικαιούται να υποβάλει αίτηση αναγνώρισης μαθημάτων μόνο μία φορά, εντός του πρώτου εξαμήνου φοίτησής του στο Τμήμα, εκτός από περιπτώσεις αλλαγής του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών.

Οι προϋποθέσεις για να αναγνωριστεί ένα μάθημα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος είναι:

 1. Η ύλη του να καλύπτεται από την ύλη του μαθήματος ή των μαθημάτων που ολοκλήρωσε ο φοιτητής στο Τμήμα προέλευσης,
 2. Ο φόρτος εργασίας του μαθήματος, βάσει ECTS, να είναι ίσος ή μικρότερος από αυτόν του μαθήματος ή των μαθημάτων του Τμήματος προέλευσης.

Το Τμήμα για κάθε μάθημα ή ομάδα μαθημάτων που επιθυμεί να αναγνωρίσει ο φοιτητής, προωθεί τη σχετική αίτηση στον διδάσκοντα του μαθήματος, ο οποίος αποφαίνεται εάν ικανοποιούνται οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις αναγνώρισης (φόρτος εργασίας και κάλυψη ύλης) και εισηγείται το βαθμό προς καταχώρηση. Η απόφαση της αναγνώρισης του μαθήματος ή των μαθημάτων που έχει αιτηθεί ο φοιτητής λαμβάνεται από την Συνέλευση του Τμήματος.

Ως ανώτατος αριθμός μαθημάτων που δύναται να αναγνωρισθούν σε ένα φοιτητή ορίζεται το 30% του συνόλου των μαθημάτων που θα πρέπει να διδαχθεί για τη λήψη του πτυχίου, με προτεραιότητα  από το μικρότερο προς το μεγαλύτερο εξάμηνο. Στον υπολογισμό του ποσοστού δεν συμπεριλαμβάνονται τα «μαθήματα» της διπλωματικής εργασίας και της πρακτικής άσκησης, τα οποία δε δύναται να αποτελούν μαθήματα προς αναγνώριση. Οι φοιτητές που εγγράφονται στο Τμήμα με την διαδικασία των κατατακτηρίων εξετάσεων θα μπορούν να αιτούνται προς αναγνώριση το σύνολο των μαθήματων που διδάσκονται έως και το προηγούμενο εξάμηνο στο οποίο εντάσσονται από το Τμήμα.

Τα μαθήματα στα οποία εξετάστηκε ο φοιτητής στις κατατακτήριες εξετάσεις και συγκέντρωσε μέσο όρο βαθμολογίας μεγαλύτερο ή ίσο του Δέκα (10) με άριστα το 20, αναγνωρίζονται αυτοδικαίως και δεν συμπεριλαμβάνονται στο ποσοστό του 30%.

Το αποτέλεσμα της απόφασης κοινοποιείται από τη Γραμματεία του Τμήματος στο φοιτητή ως προς τα μαθήματα που αναγνωρίστηκαν και αντίστοιχες αιτιολογήσεις για τα μαθήματα τα οποία δεν αναγνωρίστηκαν.

Σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις

Αριθμ. 192329/B3 ΦΕΚ 3185/16.12.2013

Αριθμ. 92983/Ζ1 ΦΕΚ 1329/02.07.2015

Κατατακτήριες για απόφοιτους ΙΕΚ και Μεταλυκειακού έτους τάξης μαθητείας

Επιπρόσθετα το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών διοργανώνει κατατακτήριες εξετάσεις για απόφοιτους Ι.Ε.Κ. και Μεταλυκειακού έτους τάξης μαθητείας των εξής ειδικοτήτων:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΙΕΚ

 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗΣ
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΕ ΕΡΓΑ ΤΟΠΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
 • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ/ΜΗΧΑΝΟΤΡΟΝΙΚΗ
 • ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΩΝ ΘΑΛΑΣΣΗΣ
 • ΕΙΔΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΣΥΝΘΕΤΩΝ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
 • ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΨΥΞΗΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
 • ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ