Πολιτική Ποιότητας

Σύσσωμη η ακαδημαϊκή κοινότητα του Τμήματος ασπάζεται τη δήλωση πολιτικής ποιότητας του Ιδρύματος και εργάζεται συστηματικά για την εφαρμογή της. Περαιτέρω, σε συνεργασία με τη Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Ιδρύματος, το Τμήμα έχει εναρμονίσει την Πολιτική Ποιότητάς του, το Στρατηγικό Σχέδιο ανάπτυξής του και την στοχοθεσία ποιότητάς του με αυτά του Ιδρύματος.

Οι θεμελιώδεις αρχές της Πολιτικής Ποιότητας του Τμήματος είναι:

 • Η διαρκής βελτίωση και εκσυγχρονισμός της δομής και οργάνωσης του ΠΠΣ.
 • Ο συνεχής έλεγχος επίτευξης των μαθησιακών αποτελεσμάτων του ΠΠΣ.
 • Η προσαρμογή των προσόντων των αποφοίτων στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.
 • Η διασύνδεση διδασκαλίας με την έρευνα και τη βιομηχανία.
 • Η απόκτηση εργασιακής εμπειρίας από τους φοιτητές.
 • Η επιλογή διδακτικού προσωπικού με υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα.
 • Η αναβάθμιση ποιότητας και ποσότητας του ερευνητικού έργου του Τμήματος και ανάπτυξη κουλτούρας ευγενούς άμιλλας μεταξύ των μελών του.
 • Η παροχή σύγχρονων και αποτελεσματικών υποδομών και υποστηρικτικών υπηρεσιών.
 • Η υλοποίηση διεργασιών διασφάλισης Ποιότητας.
 • Η διαρκής συμμόρφωση με το εθνικό πλαίσιο και τα πρότυπα της επιβλέπουσας αρχής.
 • Η συνεχής βελτίωση συστήματος διασφάλισης ποιότητας του Τμήματος
 • Η ανάπτυξη Κουλτούρας Ποιότητας και Εξωστρέφειας από όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τμήματος.

Το Τμήμα γνωστοποιεί την Πολιτική Ποιότητάς του σε όλα τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητάς του, με ευθύνη της ΟΜάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ), μέσω των παρακάτω μεθόδων:

 • Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Πολιτικής Ποιότητας του Τμήματος. Μέσω της ανάρτησης στην ιστοσελίδα ενημερώνονται οι φοιτητές /τριες, οι απόφοιτοι, καθώς και οι λοιποί ενδιαφερόμενοι.
 • Ενσωμάτωση της Πολιτικής Ποιότητας στον Οδηγό Σπουδών.
 • Παρουσίαση των αρχών της Πολιτικής Ποιότητας στις εκδηλώσεις υποδοχής των πρωτοετών φοιτητών, καθώς και στις συναντήσεις που οργανώνει το Τμήμα με επιστημονικούς, κοινωνικούς και επαγγελματικούς φορείς.

Μέσω της δημοσιοποίησης της, επιδιώκεται η εξασφάλιση της συναίνεσης και της ενεργού εμπλοκής όλων των ενδιαφερόμενων μερών στις προβλεπόμενες διαδικασίες.