Επαγγελματικά Δικαιώματα (T.E.)

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την ειδικότητα των Μηχανολόγων Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) “ισχύουν” τα αντίστοιχα δικαιώματα των Υπομηχανικών, όπως περιγράφονται στο Β.Δ. 657/ΦΕΚ 227/24-10-70 τεύχος Α΄. Κατά τη διάρκεια του έτους 2010 υπήρξε δημόσια διαβούλευση με στόχο τον εκσυγχρονισμό των εν λόγω δικαιωμάτων.

Το Β.Δ. 657/ΦΕΚ 227/24-10-70 τεύχος Α΄ περιλαμβάνει τα παρακάτω άρθρα:

Άρθρο 1

Υπομηχανικοί Μηχανολόγοι πτυχιούχοι Ανωτέρας Τεχνικής Σχολής, άμα τη κτήσει του πτυχίου των, έχουσι τα εν τοις επομένοις άρθροις 2, 3, 4 και 5 δικαιώματα.

 Άρθρο 2

Εκπονήσεις μελετών μηχανολογικών εγκαταστάσεων κατά το από 24.11.53 81 (ΦΕΚ 346/53) «περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 16.3.50 Β.Δ. περί διαιρέσεως, κατατάξεως και απογραφής των Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων, περί αδειών εκπονήσεως μελετών Μηχανολογικών εγκαταστάσεων, επιβλέψεως της λειτουργίας αυτών» εφ’ όσον:

 1. Η κινητήριος αυτών ισχύς δεν υπερβαίνει τους 50 ίππους (μη συνυπολογιζομένης της εφεδρικής τοιαύτης).
 2. Η εγκατάστασις δεν διαθέτει ατμολέβητας μείζονας της, συμφώνως προς το υπ’ αριθ. 277/63 Β.Δ. (ΦΕΚ 65/1963) «περί ατμολεβήτων, εγκαταστάσεως και λειτουργίας αυτών», Γ΄ Κατηγορίας.
 3. Η εγκατάστασις δεν διαθέτει κεντρικήν θέρμανσιν μείζονα των 40.000 θερμομονάδων (Kcal/h).
 4. Η ποσότης των εναποθηκευμένων υγρών καυσίμων δεν υπερβαίνει τα 250 Kυβικά μέτρα (m3).
 5. Δεν πρόκειται περί εγκαταστάσεως παραγωγής εκρηκτικών υλών ή εναποθηκεύσεως και εμφιαλώσεως υγραερίων.

Άρθρο 3

Επιβλέψεως της εκτελέσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων κατά το ανωτέρω από 24.11.1953 Β.Δ., εφ’ όσον:

 1. Η κινητήριος αυτών ισχύς δεν υπερβαίνει τους 200 ίππους (μη συνυπολογιζομένης της εφεδρικής τοιαύτης).
 2. Η εγκατάστασις δεν διαθέτει ατμολέβητας μείζονας της, συμφώνως προς τας διατάξεις του ως άνω υπ’ αριθ. 277/1963 Β.Δ., Β΄ Κατηγορίας.
 3. Η εγκατάστασις δεν διαθέτει κεντρικήν θέρμανσιν μείζονα των 150.000 θερμομονάδων (Kcal/h).
 4. Η ποσότης των εναποθηκευμένων υγρών καυσίμων δεν υπερβαίνει τα 1.000 κυβικά μέτρα (m3).
 5. Δεν πρόκειται περί εγκαταστάσεως παραγωγής εκρηκτικών υλών ή εναποθηκεύσεως και εμφιαλώσεως υγραερίων.

 Άρθρο 4

Επιβλέψεως της λειτουργίας μηχανολογικών εγκαταστάσεων κατά το ανωτέρω από 24.11.1953 Β.Δ., εφ’ όσον:

 1. Η κινητήριος αυτών ισχύς δεν υπερβαίνει τους 300 ίππους (μη συνυπολογιζόμενης της εφεδρικής τοιαύτης).
 2. Η εγκατάστασις δεν διαθέτει ατμολέβητας, ων το, συμφώνως προς τας διατάξεις του ως άνω υπ’ αριθ. 277/1963 Β.Δ., χαρακτηριστικόν γινόμενον υπερβαίνει τον αριθ. 1.000.
 3. Η εγκατάστασις δεν διαθέτει κεντρικήν θέρμανσιν μείζονα των 400.000 θερμομονάδων (Kcal/h).
 4. Η ποσότης των εναποθηκευμένων υγρών καυσίμων δεν υπερβαίνει τα 10.000 κυβικά μέτρα (m3).
 5. Δεν πρόκειται περί εγκαταστάσεως παραγωγής εκρηκτικών υλών ή εναποθηκεύσεως και εμφιαλώσεως υγραερίων.

 Άρθρο 5

 1. Επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίου μηχανής ισχύος μέχρι 800 ίππων, Α, Β, και Γ ειδικότητος κατά τας διατάξεις του από 30.1-5.2.1937 «περί επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίων μηχανών και ατμολεβήτων».
 2. Επιβλέψεως της λειτουργίας και χειρισμού ατμολέβητος θερμαινομένης επιφανείας μέχρι 300 τετραγωνικών μέτρων κατά τας διατάξεις του από 11.3-4.4.1955 Β.Δ. (ΦΕΚ 82/55) «περί επιβλέψεως της λειτουργίας και χειρισμού ατμολεβήτων».
 3. Επιβλέψεως της λειτουργίας, χειρισμού και συντηρήσεως μηχανημάτων εκτελέσεως τεχνικών έργων κατά τας διατάξεις του από 4-5.10.1951 Β.Δ. (ΦΕΚ 272/51) «περί επιβλέψεως της λειτουργίας, χειρισμού και συντηρήσεως μηχανημάτων εκτελέσεως τεχνικών έργων» ισχύος μέχρι 600 ίππων.
 4. Επιβλέψεως της λειτουργίας μηχανολογικής εγκαταστάσεως ως συνυπεύθυνοι δι’ οκτάωρον λειτουργίαν (φυλακήν) μετά του ασκούντος την υπεύθυνον επίβλεψιν της ως άνω λειτουργίας της εγκαταστάσεως κατά το άρθρον 17 του από 24.11.1953 Β.Δ. (θα δημοσιευθή στο επόμενον τεύχος).

Άρθρο 6

Οι αυτοί ως άνω Υπομηχανικοί Μηχανολόγοι Ανωτέρας Τεχνικής Σχολής, μετά τριετίαν από της κτήσεως του πτυχίου των έχουσι τα εν τοις επομένοις άρθροις 7,8,9 και 10 δικαιώματα.

Άρθρο 7

Εκπονήσεως μελετών μηχανολογικών εγκαταστάσεων κατά το ανωτέρω από 24.11.1953 Β.Δ., εφ’ όσον:

 1. Η κινητήριος αυτών ισχύς δεν υπερβαίνει τους 200 ίππους (μη συνυπολογιζομένης της εφεδρικής τοιαύτης).
 2. Η εγκατάστασις δεν διαθέτει κεντρικήν θέρμανσιν μείζονα των 160.000 θερμομονάδων (Kcal/h).
 3. Η εγκατάστασις δεν διαθέτει ατμολέβητας, ων το, κατά τας διατάξεις του ως άνω υπ’ αριθ. 277/1963 Β.Δ., χαρακτηριστικόν γινόμενον υπερβαίνει τον αριθμό 200.
 4. Η ποσότης των εναποθηκευμένων υγρών καυσίμων δεν υπερβαίνει τα 1.000 κυβικά μέτρα (m3).
 5. Δεν πρόκειται περί εγκαταστάσεως παραγωγής εκρηκτικών υλών ή εναποθηκεύσεως και εμφιαλώσεως υγραερίων.

Άρθρο 8

Επιβλέψεως της εκτελέσεως μηχανολογικών εγκαταστάσεων κατά το ανωτέρω από 24.11.1953 Β.Δ., εφ’ όσον:

 1. Η κινητήριος αυτών ισχύς δεν υπερβαίνει τους 400 ίππους (μη συνυπολογιζομένης της εφεδρικής τοιαύτης).
 2. Η εγκατάστασις δεν διαθέτει ατμολέβητας, ων το, συμφώνως προς τας διατάξεις του ως άνω υπ’ αριθ. 277/1963 Β.Δ., χαρακτηριστικόν γινόμενον υπερβαίνει τον αριθμό 400.
 3. Η εγκατάστασις δεν διαθέτει κεντρικήν θέρμανσιν μείζονα των 500.000 θερμομονάδων (Kcal/h).
 4. Η ποσότης των εναποθηκευμένων υγρών καυσίμων δεν υπερβαίνει τα 4.000 κυβικά μέτρα (m3).
 5. Δεν πρόκειται περί εγκαταστάσεως παραγωγής εκρηκτικών υλών ή εναποθηκεύσεως και εμφιαλώσεως υγραερίων.

Άρθρο 9

Επιβλέψεως της λειτουργίας μηχανολογικών εγκαταστάσεων κατά το ανωτέρω από 24.11.1953 Β.Δ., εφ’ όσον:

 1. Η κινητήριος αυτών ισχύς δεν υπερβαίνει τους 600 ίππους (μη συνυπολογιζομένης της εφεδρικής τοιαύτης)
 2. Η εγκατάστασις δεν διαθέτει ατμολέβητας, ων το, κατά τας διατάξεις του ως άνω υπ’ αριθ. 277/1963 Β.Δ., χαρακτηριστικόν γινόμενον υπερβαίνει τον αριθμόν 3.000.
 3. Η εγκατάστασις δεν διαθέτει κεντρικήν θέρμανσιν μείζονα των 1.600.000 θερμομονάδων (Kcal/h).
 4. Η ποσότης των εναποθηκευμένων υγρών καυσίμων, δεν υπερβαίνει τα 20.000 κυβικά μέτρα (m3).
 5. Η χωρητικότης των δεξαμενών της εγκαταστάσεως εναποθηκεύσεως και εμφιαλώσεως υγραερίων δεν υπερβαίνει τα 500 κυβικά μέτρα (m3).
 6. Η ποσότης των παραγομένων εκρηκτικών υλών, δεν υπερβαίνει τα 2.000 χιλιόγραμμα ημερησίως.

Άρθρο 10

 1. Εκπονήσεως μελέτης ατμολεβήτων Γ’ Κατηγορίας κατά τας διατάξεις του ανωτέρω υπ’ αριθ. 277/1963 Β.Δ.
 2. Επιβλέψεως της λειτουργίας και συντηρήσεως κινητηρίου μηχανής ισχύος μέχρι 2.000 ίππων, Α’, Β’ και Γ’ ειδικότητος κατά τας διατάξεις του ανωτέρω από 30.1-5.2.1937 Β.Δ.
 3. Επιβλέψεως και λειτουργίας και χειρισμού ατμολέβητος θερμαινόμενης επιφανείας μέχρι 600 τετραγωνικών μέτρων κατά τας διατάξεις του ανωτέρω από 11.3-4.4.1955 Β.Δ.
 4. Επιβλέψεως της λειτουργίας χειρισμού και συντηρήσεως μηχανημάτων εκτελέσεως τεχνικών έργων, ισχύος μέχρι 2.000 ίππων κατά τας διατάξεις του ανωτέρω από 4-5.10.1951 Β.Δ.
 5. Εκτελέσεως πραγματογνωμοσύνης και εκτιμήσεως επί μηχανολογικών εγκαταστάσεων δι’ ας έχουσι δικαίωμα επιβλέψεως λειτουργίας.

Άρθρο 11

Εις Υπομηχανικούς άλλης ειδικότητος πτυχιούχους ανωτέρων Τεχνικών Σχολών παρέχεται κατόπιν εξετάσεων.

 1. Η κατά τας διατάξεις του ανωτέρω από 24.11.1953 Β.Δ. άδεια σχεδιασμού μηχανουργού μετά πενταετή υπηρεσίαν σχεδιαστού, μετά την κτήσιν του πτυχίου εις εργοστάσια ή τεχνικά γραφεία, εξ ης εν έτος τουλάχιστον εις την αιτουμένην ειδικότητα.
 2. Η κατά τας διατάξεις του αυτού από 24.11.1953 Β.Δ. άδεια συντηρητού Γ’ τάξεως μετά διετή υπηρεσίαν επί εγκαταστάσεων, μετά την κτήσιν του πτυχίου, εξ ης το ήμισυ τουλάχιστον εις την αιτουμένην ειδικότητα.
 3. Η κατά τας διατάξεις του ως άνω από 30.1-5.2.1937 Β.Δ. άδεια πρακτικού μηχανικού κινητηρίων μηχανών Γ΄ τάξεων Α΄, Β΄ ή Γ΄ ειδικότητος μετά διετή υπηρεσίαν επί κινητηρίου μηχανής ισχύος τουλάχιστον 25 ίππων, μετά την κτήσιν του πτυχίου, εξ ης το ήμισυ τουλάχιστον εις την αιτουμένην ειδικότητα.

Άρθρο 12

Εις τας Περιφερειακάς Υπηρεσίας του Υπουργείου Βιομηχανίας τηρείται μητρώον των Υπομηχανικών Μηχανολόγων πτυχιούχων Ανωτέρων Τεχνικών Σχολών.

Άρθρο 13

Η ισχύς του παρόντος άρχεται ένα μήνα από της δημοσιεύσεως διά της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως.
Εις τον Ημέτερον επί της Βιομηχανίας Υπουργόν, ανατίθεμεν την δημοσίευσιν και εκτέλεσιν του παρόντος Β.Δ.

Επιπρόσθετα Επαγγελματικά Δικαιώματα

Εκτός των προηγουμένων διατάξεων, κατά καιρούς έχουν εκδοθεί διατάγματα που παρέχουν επιπρόσθετα επαγγελματικά δικαιώματα σε αποφοίτους του Τμήματος Μηχανολογίας Τ.Ε.Ι., ως εξής:

 • Με το Π.Δ. 420/87 (αφού αποκτηθεί άδεια σύμφωνα με το Π.Δ. 511/77) δίδεται η δυνατότητα εκτέλεσης-λειτουργίας Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων καυστήρων υγρών και αερίων καυσίμων.
 • Πυρoπρoσrασία: Μελέτη, επίβλεψη, εκτέλεση ανιχνεύσεως και ενεργού κατασβέσεως σύμφωνα με τις πυροσβεστικές διατάξεις 3/1981 άρθρο 13γ, 8/1997 ΦΕΚ 168 Β΄ και Π.Δ. 374/88 ΦΕΚ 168 Α΄ .
 • Ψυκτικές εγκαταστάσεις: σύμφωνα με το Π.Δ. 87/1996 ΦΕΚ 72Α΄ άρθρα 7 και 10.
 • Συνεργεία αυτοκινήτων: Σύμφωνα με το Ν. 1575/85 δίδεται η δυνατότητα απόκτησης Άδειας «Μηχανικού Αυτοκινήτων” .
 • Θερμοϋδραυλικές εγκαταστάσεις: Αυτοδίκαια χωρίς περιορισμό σύμφωνα με το Π.Δ. 55/ΦΕΚ 44Α΄ /1-3-2000 .
 • Aνελκυσrήρες: Με την κοινή Υπουργική Απόφαση: αρ. ο/κ. 3899/253/Φ.9.2/ΦΕΚ 291 Τεύχος B΄/8-2-2002 «Εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων». Οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΤΕΙ αναλαμβάνουν αυτοδύναμα ή χωρίς προϋποθέσεις για πρώτη φορά δραστηριότητες, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της συνολικής αντιμετώπισης ενός έργου ανελκυστήρα.

Ειδικότερα:

–  Στο άρθρο 3 δίδεται πλέον σαφώς στους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς Τ.Ε.Ι. το δικαίωμα εγκατάστασης και υπογραφής Υ.Δ.Ε (Δήλωση προσωρινής Ηλεκτροδότησης για δοκιμαστική λειτουργία ανελκυστήρα) για τους οποίους προβλέπονταν μεν, αλλά κατόπιν αναλόγου προϋπηρεσίας.

–  Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, §11 «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ»: Οι Μηχανολόγοι και οι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί ΤΕΙ αποκτούν πλέον το δικαίωμα να αναλαμβάνουν αυτόνομα ως επικεφαλής συνεργείων την συντήρηση Aνελκυσrήρων (είτε για πρόληψη ατυχημάτων, είτε για επανέλεγχο καλής λειτουργίας) και για τους οποίους μέχρι την δημοσίευση του παραπάνω ΦΕΚ δεν προβλεπόταν με σαφήνεια κάτι τέτοιο.

 • Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας (Υ.Α.Ε.): Σύμφωνα (α) με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 5 και της παραγράφου 1 του άρθρου 12 και της παραγράφου 2 του άρθρου 14 του Ν. 1568/85 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων» (ΦΕΚ 177/18.10.85), (β) με βάση το Π.Δ. 294/88 (ΦΕΚ 138/Α/21-6-1988) οι Μηχανολόγοι Μηχανικοί απόφοιτοι τμημάτων ΤΕΙ, μπορούν να αναλαμβάνουν καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας είτε σαν μισθωτοί εργαζόμενοι σε κάποια επιχείρηση, είτε σαν ελεύθεροι επαγγελματίες.

ΑΔΕΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Η αρχική Άδεια άσκησης επαγγέλματος Μηχανολόγου, αποκτάται αυτοδίκαια από την Δ/νση Βιομηχανίας αμέσως με την λήψη του πτυχίου. Μετά το πέρας τριετίας από την κτήση του πτυχίου τους οι Μηχανολόγοι ΤΕ αποκτούν αυτοδίκαια και την τελική άδεια Μηχανολόγου.

Η Εγγραφή στην ΕΕΤΕΜ (Ένωση Ελλήνων Τεχνολόγων Μηχανικών) είναι απαραίτητη για:

 1. Την Έκδοση Αριθμού Μητρώου Μηχανικού ΕΕΤΕΜ.
 2. Βεβαιώσεων ΕΕΤΕΜ που ζητούνται από ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, όπως:
 • Έναρξη επαγγέλματος στις ΔΟΥ.
 • Βεβαιώσεις Ηλεκτροδότησης για την ΔΕΗ.
 • Βεβαιώσεις για το ότι δεν έχουν πέσει σε Πειθαρχικά παραπτώματα κατά την άσκηση του επαγγέλματος προκειμένου να πάρουν μέρος σε δημοπρασίες του Δημοσίου.

Βεβαιώσεις για συνταξιοδότηση από το ΤΣΜΕΔΕ κ.λ.π.