Εργαστήριο Θέρμανσης-Ψύξης-Κλιματισμού (ΘΨΚ)

Προσωπικό
Διευθυντής: Ι. Καλογήρου, Επίκουρος Καθηγητής
Μέλη: Α. Πολυζάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής, Α. Γιανναδάκης ΠΔ 407/80, Α. Ρωμαίος ΠΔ 407/80, Α. Μπαϊλός ΕΤΕΠ

Επιστημονικό αντικείμενο

 • Η μελέτη κάλυψης των ενεργειακών απαιτήσεων κτιρίων, καθώς και εμπορικών, αγροτικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων
 • Διερεύνηση βέλτιστων ενεργειακών λύσεων στις παραπάνω κατηγορίες κτιρίων καθώς και στον τομέα της ψύξης και συντήρησης προϊόντων
 • Πειραματική & υπολογιστική διερεύνηση ρευστοθερμικών διεργασιών

Οι σκοποί του εργαστηρίου εξυπηρετούνται με τις δραστηριότητες:

 • Εκπαίδευση Ενεργειακών Επιθεωρητών
 • Πιστοποίηση της Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος συναφών τεχνικών ειδικοτήτων (θερμοϋδραυλικών, ψυκτικών, συντηρητών κεντρικών θερμάνσεων κλπ.)
 • Συνεργασία σε εκπαιδευτικό – ερευνητικό επίπεδο με ερευνητικούς και επιχειρηματικούς φορείς συναφούς αντικειμένου
 • Συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα
 • Σχεδιασμός βιομηχανικών προϊόντων

Βασικός Εξοπλισμός

 • Σύστημα Ταχυμετρίας Laser Doppler (LDA)
 • Σύστημα Ανεμομετρίας Θερμού Νήματος (CTA)
 • Μετρητικός Εξοπλισμός Θερμικών & Ψυκτικών Εγκαταστάσεων
 • Αντλίες Θερμότητας
 • Ψυκτικοί Θάλαμοι
 • Αεροσήραγγες
 • Εγκαταστάσεις Θέρμανσης
 • Θερμικά Ηλιακά & Φωτοβολταϊκά Συστήματα
Αντλίες Θερμότητας
Διατάξεις Αεραγωγών και ΑΠΕ
Constant temperature anemometer CTA II
LDA Fibre optical system