Χημικής & Περιβαλλοντικής Τεχνολογίας (ΕΧΗΠΕΤ)

Προσωπικό

Διευθυντής: Γ. Παναγόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής

Επιστημονικό αντικείμενο:

Το Εργαστήριο καλύπτει εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα:

 • Χημικές αναλύσεις κύριων στοιχείων, ιχνοστοιχείων και βαρέων μετάλλων σε υπόγεια και επιφανειακά νερά.
 • Χημικές αναλύσεις κύριων στοιχείων, ιχνοστοιχείων και βαρέων μετάλλων σε υγρά, στερεά και αέρια απόβλητα.
 • Μελέτη, σχεδίαση και ανάπτυξη πειραματικών διατάξεων επεξεργασίας πόσιμου νερού.
 • Μελέτη, σχεδίαση και ανάπτυξη πειραματικών διατάξεων επεξεργασίας υγρών, στερεών και αέριων αποβλήτων.

Βασικός Εξοπλισμός

 • Φασματοφωτόμετρο Ατομικής Απορρόφησης με φούρνο γραφίτη
 • Φασματοφωτόμετρο ορατού φάσματος
 • Φλογοφωτόμετρο
 • Συσκευή μέτρησης BOD
 • Θερμοαντιδραστήρας COD
 • Επωαστικός θάλαμος
 • Αναλυτικός ζυγός
 • Εργαστηριακό pHμετρο
 • Εργαστηριακή φυγόκεντρος
 • Απαγωγός αερίων
 • Συσκευή διήθησης με αντλία κενού
 • Συσκευή απόσταξης νερού
 • Συσκευή κροκίδωσης – συσσωμάτωσης
Φασματοφωτόμετρο ατομικής απορρόφησης με φούρνο γραφίτη
Φασματοφωτόμετρο ορατού φάσματος
Αναλυτικός ζυγός
Συσκευή μέτρησης BOD