ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ (EΑΥK)

Το ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ έχει ως κύριο αντικείμενο την εκπαίδευση και έρευνα σε τομείς των υλικών, καθώς και τη σχεδίαση, ανάλυση και πειραματική διερεύνηση κατασκευών από συμβατικά και προηγμένα υλικά, όπως τα σύνθετα υλικά.

Εκπαιδευτικά εξυπηρετεί τις ανάγκες όλων των μαθημάτων (θεωρητικών και εργαστηριακών) στον τομέα της μηχανικής των υλικών και κατασκευών του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών.

Παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες τεχνολογικής πιστοποίησης υλικών, προϊόντων και κατασκευών, καθώς και στην επίλυση τεχνολογικών προβλημάτων που αφορούν στην ανάπτυξη νέων υλικών και κατασκευών. Ιδιαίτερη εμπειρία έχει συσσωρευτεί στην προσομοίωση θερμικής και μηχανικής συμπεριφοράς υλικών, κατασκευών και διεργασιών με χρήση των μεθόδων υπολογιστικής μηχανικής συνοριακών και πεπερασμένων στοιχείων, καθώς και της εφαρμογής διαφόρων τύπων αισθητήρων σε υλικά και κατασκευές, με σκοπό τη μέτρηση μηχανικών και θερμικών μεγεθών.

Ερευνητικές περιοχές ΕΑΝΥΠ-ΠΑΠΕΛ

Εξοπλισμός/υποδομές ΕΑΝΥΠ

Το εργαστήριο καταλαμβάνει επιφάνεια 200 m2 και πληροί όλους τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. Είναι πρόσφατα πλήρως ανακαινισμένο και όλοι του οι χώροι κλιματίζονται.

Μηχανή γενικών δοκιμών: Σερβοϋδραυλική INSTRON 8802 με δυναμικότητα 250kN και οπτικό σύστημα μέτρησης επιμήκυνσης δύο αξόνων.

Μηχανή στρέψης: Ηλεκτρική μηχανή στρέψης INSTRON ΜΤ2 μέγιστης δυναμικότητας 120 Νm. Διαθέσιμες ροποκυψέλες 2.25Νm και 120 Νm.

Πολυκάναλο σύστημα καταγραφής μετρήσεων: Με δυνατότητα προσθήκης επιπλέον καρτών καταγραφής. Μέγιστος αριθμός καναλιών 40.

Εξοπλισμός μη καταστροφικού ελέγχου

• Ανιχνευτής ατελειών Epoch LTC.

• Παχύμετρο 45MG, Olympus.

• Σύστημα ακουστικής εκπομπής 4 καναλιών Mistras PAC PCI-2.

• Σύστημα Μη Καταστροφικού Ελέγχου με δινορεύματα Nortec 500S.

Μονάδας Ηλεκτρονικής Μικροσκοπίας Σάρωσης της Σχολής Μηχανικών Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Το ΕΑΥΚ έχει πρόσβαση στο SEM της Σχολής Μηχανικών. Field Emission Scanning Electron Microscopy (FE−SEM, FEI InspectTM F50).

Υπολογιστικό σύστημα: Υπολογιστικό σύστημα κλιμακούμενης συστοιχίας 8 server. Server HP ProLiant SL2500 Intel Xeon.

Υπολογιστικά πακέτα: Πακέτα πεπερασμένων στοιχείων ANSYS, HyperWorks. Πακέτο συνοριακών στοιχείων PITHIA.