Μεταπτυχιακές Σπουδές

Ανάρτηση Πινάκων:

Πίνακες Προσόντων και Αξιολόγησης Υποψηφίων Συμμετοχής στο ΠΜΣ Μηχανολογικός Σχεδιασμός με Ψηφιακές Τεχνολογίες για το 2023-2024.

Π.Μ.Σ. «Μηχανολογικός Σχεδιασμός με Ψηφιακές Τεχνολογίες»

Στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου λειτουργεί από το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 το ανωτέρω Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/2017 (ΦΕΚ 114 τ.Α’/04-08-2017) και την αριθ. 29/20-06-2022 απόφαση της 217ης Συνεδρίασης της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Το Π.Μ.Σ. απονέμει Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στον τομέα του Μηχανολογικού Σχεδιασμού με Ψηφιακές Τεχνολογίες.

Σκοπός

Το Π.Μ.Σ. βιομηχανικού προσανατολισμού με τίτλο «Μηχανολογικός Σχεδιασμός με Ψηφιακές Τεχνολογίες» εντάσσεται στον στρατηγικό σχεδιασμό του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Έχει ως αντικείμενο την μεταπτυχιακή εκπαίδευση, υψηλή εξειδίκευση και έρευνα στην χρήση και ανάπτυξη ψηφιακών-υπολογιστικών εργαλείων ανάλυσης, μελέτης και σχεδιασμού, τα οποία βρίσκουν εφαρμογή τόσο σε βιομηχανικό, όσο και σε ερευνητικό επίπεδο στον ευρύτερο τομέα της μηχανολογίας.

Το πρόγραμμα αυτό είναι σχεδιασμένο να μεταφέρει την απαραίτητη γνώση στον Μηχανολόγο Μηχανικό ώστε να δύναται, με αξιόπιστο και αποδοτικό τρόπο, να αναλύσει, μελετήσει και σχεδιάσει υλικά, δομικά στοιχεία, κατασκευές, συστήματα και μεθόδους παραγωγής με τη χρήση κατάλληλων υπολογιστικών μεθόδων.

Το Π.Μ.Σ. έχει κύριο στόχο τη διασύνδεση της εξειδικευμένης γνώσης σε τεχνολογίες αιχμής που θα παρέχεται με τις ανάγκες των επιχειρήσεων και της παραγωγής. Η επίτευξη του ανωτέρου στόχου θα επιτυγχάνεται κυρίως μέσω της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας, το θέμα της οποίας θα είναι πρόβλημα Μηχανολόγου Μηχανικού που θα ενδιαφέρει την βιομηχανία και την παραγωγή.

Ολοκληρώνοντας το Π.Μ.Σ. ο απόφοιτος θα έχει τη δυνατότητα να:

  • Επιλύει προβλήματα του συνεχούς μέσου μέσω υπολογιστικής μηχανικής.
  • Καταστρώνει, προσαρμόζει, χρησιμοποιεί τις υπολογιστικές μεθόδους «Πεπερασμένων Στοιχείων» και «Συνοριακών Στοιχείων».
  • Μελετά, χαρακτηρίζει και προβλέπει τη συμπεριφορά υλικών και κατασκευών μέσω της ψηφιοποίησης και μοντελοποίησης θεωρητικών και πειραματικών δεδομένων (ελαστοπλαστικής συμπεριφοράς, απόκρισης θραύσης, θερμικής συμπεριφοράς, συμπεριφοράς ερπυσμού, κλπ.).
  • Εκπονεί ολοκληρωμένες Η/Μ μελέτες μέσω επαγγελματικών λογισμικών πακέτων.
  • Μοντελοποιεί και διαχειρίζεται προβλήματα εφοδιαστικής αλυσίδας.
  • Μοντελοποιεί και βελτιστοποιεί προβλήματα ρευστομηχανικών, ενεργειακών και περιβαλλοντικών συστημάτων.
  • Χρησιμοποιεί τη μέθοδο «ΒΙΜ» («Building Information Modelling») για το σχεδιασμό και τη διαχείριση βιομηχανικών εφαρμογών και έργων Η/Μ
  • Σχεδιάζει ψηφιακά ολοκληρωμένες μηχανολογικές κατασκευές.

Γνώσεις, Δεξιότητες, Επαγγελματικές Προοπτικές

Το πρόγραμμα παρέχει στους φοιτητές ένα ευρύ σύνολο γνώσεων και δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου που ενδυναμώνει συστηματικά τις επαγγελματικές τους προοπτικές σε αντίστοιχους διεθνείς και εθνικούς φορείς, στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, σε Μ.Κ.Ο., σε φορείς της κοινωνίας, της επιχειρηματικότητας, κλπ.

Αριθμός εισακτέων, τέλη φοίτησης

Ο αριθμός των εισακτέων στο Π.Μ.Σ. ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε είκοσι (20) φοιτητές ετησίως.  Για την περίοδο αρχικής λειτουργίας του Π.Μ.Σ., το ύψος των τελών φοίτησης διαμορφώνεται σε 1.800 € για κάθε φοιτητή/-ήτρια για το σύνολο του κύκλου σπουδών (3 εξάμηνα). Το ύψος των τελών φοίτησης μπορεί να αναπροσαρμόζεται με απόφαση των αρμοδίων οργάνων. Τα τέλη φοίτησης καταβάλλονται από τους/τις φοιτητές/-ήτριες σε τρεις (3) ισόποσες εξαμηνιαίες δόσεις στην αρχή του αντίστοιχου εξαμήνου. Από τα τέλη φοίτησης απαλλάσσονται οι φοιτητές/-ήτριες που πληρούν τα κριτήρια που ορίζονται στο άρθρο 35 του ν. 4485/17, όπως αυτό ισχύει.

Διεξαγωγή μαθημάτων

Στην αρχή κάθε εξαμήνου και πριν την έναρξη των μαθημάτων αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τμήματος ή του Π.Μ.Σ. το ωρολόγιο πρόγραμμα της περιόδου, στο οποίο περιλαμβάνονται οι ημέρες και οι ώρες διδασκαλίας των μαθημάτων, οι ημερομηνίες άλλων εκδηλώσεων ή υποχρεώσεων, ημερομηνίες έναρξης και λήξης των διδακτικών περιόδων, οι περίοδοι εξετάσεων, οι αργίες, κλπ.

Όλες οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες (π.χ., διδασκαλία και εξέταση μαθημάτων, ανάθεση υποβολή και εξέταση μεταπτυχιακών εργασιών) πραγματοποιούνται στο χρονικό πλαίσιο του ετήσιου ακαδημαϊκού ημερολογίου που ορίζεται από τη Σύγκλητο.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται διά ζώσης. Δύνανται να χρησιμοποιούνται και μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, σε ποσοστό όχι μεγαλύτερο του 35%, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 3, άρθρο 30 του ν. 4485/2017. Ειδικότερα, τα εξ αποστάσεως μέσα σχεδιάζεται να χρησιμοποιηθούν για κατά μέγιστον 1-2 διαλέξεις ανά μάθημα ανά εξάμηνο, προκειμένου για τη συμμετοχή διακεκριμένων καθηγητών και ερευνητών, των οποίων η φυσική παρουσία δεν είναι δυνατόν να επιτευχθεί.

Περισσότερες πληροφορίες για το Π.Μ.Σ. στην ακόλουθη προκήρυξη (ακαδ. έτος 2023-2024):

Απόφαση Συγκλήτου Ίδρυσης Π.Μ.Σ.:

ΦΕΚ ΙΔΡΥΣΗΣ ΜΠΣ:

Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το Π.Μ.Σ., οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, email: mech-secr(at)uop.gr, τηλ.: 2610 329278, 2610 369277, 2610 269198. Περισσότερες λεπτομέρειες επικοινωνίας.


Τελευταίες Ανακοινώσεις σε θέματα Μεταπτυχιακών Σπουδών