Σκούρας Ευγένιος

Ευγένιος Σκούρας

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τηλέφωνο: 2610-369272

email: eskouras(at)uop.gr

Μαθήματα ΠΠΣ:

Μαθήματα ΠΜΣ:

Ώρες επικοινωνίας φοιτητών:

Εργαστήριο:

Βιογραφικό Σημείωμα (CV)

Google ScholarORC ORCID iD icon

Ετεροαναφορές, Ετεροαναφορικά Άρθρα

Περιοχές ενδιαφέροντος: Διεργασίες ροής με μεταφορά μάζας & ενέργειας και αλληλεπίδραση με στερεά σε πολλαπλές κλίμακες ανάλυσης, όπως σε γειτονία πορωδών (νανο)πορωδών μεμβρανών [τάξης Ο(nm–µm)], κατακράτηση σωματιδίων και διαχωρισμό σε κοκκώδη και ψηφιοποιημένα πορώδη μέσα [Ο(µm–mm)], διασπορά ρύπων σε υπόγειους σχηματισμούς [Ο(mm–m)], Computer-Aided Engineering και Υπολογιστική Ρευστομηχανική (πεπερασμένα στοιχεία και απλεγματικές μέθοδοι) [Ο(m)], σε νανορευστά, σε αιμοδυναμική & σε αιμοκάθαρση [Ο(cm)].

Προσωπική Ιστοσελίδα