Οργανωτική Δομή

Το Τμήμα θεωρείται ως η κύρια λειτουργική ακαδημαϊκή μονάδα για την πλήρη κάλυψη του γνωστικού αντικειμένου μιας Επιστήμης. Απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία κάθε Τμήματος είναι η διαίρεση αυτού σε Τομείς (Νόμος 4957/2022) ή Κατευθύνσεις, το γνωστικό αντικείμενο των οποίων περιλαμβάνει συναφή ή αλληλοσυμπληρούμενα πεδία. Προκειμένου κάθε Κατεύθυνση να προσφέρει τα μέγιστα σε ερευνητικό και εκπαιδευτικό επίπεδο, αναλύεται σε επιμέρους Εργαστήρια.

 

Κατευθύνσεις

Από το 2018 (ΦΕΚ Β’/215/30.01.2018) το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών περιλαμβάνει δύο Κατευθύνσεις, της Ενέργειας & Περιβάλλοντος, και των Μηχανολογικών Κατασκευών & Εγκαταστάσεων. Οι δύο Κατευθύνσεις του Τμήματος προσφέρουν ο καθένας ένα σύνολο μαθημάτων που οδηγούν σε αντίστοιχες κατευθύνσεις εξειδίκευσης των πτυχιούχων. Συγκεκριμένα:

Η Κατεύθυνση Ενέργειας & Περιβάλλοντος συντονίζει και εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της μελέτης, λειτουργίας και διαχείρισης συστημάτων παραγωγής θερμικής, μηχανικής, πυρηνικής ενέργειας και ΑΠΕ, καθώς και στις τεχνολογίες περιβάλλοντος. Έμφαση δίνεται στη μελέτη φαινομένων μεταφοράς, καύσης, κλιματισμού και ρευστοδυναμικών προβλημάτων.

Η Κατεύθυνση Μηχανολογικών Κατασκευών & Εγκαταστάσεων συντονίζει και εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της μελέτης, σχεδίασης και κατασκευής μηχανολογικών κατασκευών και μεταφορικών μέσων, καθώς και προβλημάτων που σχετίζονται με τον έλεγχο και την λειτουργία τους. Έμφαση δίνεται στην Τεχνική Μηχανική, στα Τεχνικά Υλικά και στην Μηχανουργική Τεχνολογία.

Στις δύο κατευθύνσεις κατανέμονται τα μέλη του μόνιμου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος, αλλά και τα αντίστοιχα του έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού πλήρους απασχόλησης (Α.Υ.) & μερικής απασχόλησης (Εντεταλμένοι Διδάσκοντες), όπως και του ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.).

Στις κατευθύνσεις του Τμήματος κατανέμονται αντίστοιχα και τα εργαστήρια του (τα περισσότερα θεσμοθετημένα).

 Διοίκηση

Διοικητικά, το Τμήμα περιλαμβάνει μονοπρόσωπα και συλλογικά όργανα, τα οποία λαμβάνουν αποφάσεις και δίνουν κατευθύνσεις οι οποίες σχετίζονται με την ακαδημαϊκή λειτουργία του Τμήματος. Κατά τον Νόμο 4957/2022 τα μονοπρόσωπα όργανα εκλέγονται, ενώ τα συλλογικά όργανα συγκροτούνται αυτοδικαίως από το υπάρχον προσωπικό, ως εξής:

Μονοπρόσωπα όργανα

  1. Ο Πρόεδρος Τμήματος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος, οι οποίοι εκλέγονται με θητεία δύο (2) ετών.
  2. Οι Διευθυντές Τομέων (εφόσον υπάρχουν τομείς), οι οποίοι εκλέγονται με θητεία δύο (2) ετών.
  3. Οι Διευθυντές Εργαστηρίων, οι οποίοι εκλέγονται με θητεία τριών (3) ετών.

Συλλογικά όργανα

  1. Η Συνέλευση Τμήματος, η οποία απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τμήματος, τους Διευθυντές Τομέων του, τα μέλη Δ.Ε.Π. του, καθώς έναν (1) εκπρόσωπο από κάθε κατηγορία μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. του (εφόσον υπηρετεί μέλος της αντίστοιχης κατηγορίας), ενώ 15% αποτελείται από εκπροσώπους των σπουδαστών του, με ελάχιστη εκπροσώπηση ενός (1) φοιτητή ανά κύκλο σπουδών (εφόσον το Τμήμα οργανώνει προγράμματα σπουδών και για τους τρεις κύκλους).
  2. Το Διοικητικό Συμβούλιο Τμήματος (εφόσον υπάρχουν τομείς), το οποίο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τμήματος, τους Διευθυντές των Τομέων, καθώς και έναν (1) εκπρόσωπο μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που υπηρετούν στον Τομέα.
  3. Η Γενική Συνέλευση Τομέα (εφόσον υπάρχουν τομείς), η οποία απαρτίζεται από τον Διευθυντή και τα μέλη Δ.Ε.Π. κάθε Τομέα, και έναν (1) εκπρόσωπο από κάθε κατηγορία μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που υπηρετούν στον Τομέα.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, εκτός από τα διοικητικά όργανα σε επίπεδο Τμήματος, υπάρχουν και ανάλογα μονοπρόσωπα και συλλογικά διοικητικά όργανα σε επίπεδο Σχολής. Έτσι, στη Σχολή Μηχανικών:

  1. Μονοπρόσωπο διοικητικό όργανο είναι ο Κοσμήτορας Σχολής, η εκλογή του οποίου γίνεται από τα μέλη Δ.Ε.Π. και εκπροσώπους των σπουδαστών, καθώς και εκπροσώπους του υπόλοιπου προσωπικού της Σχολής το οποίο δικαιούται κατά το νόμο να ψηφίζει.
  2. Συλλογικό όργανο διοίκησης είναι η Κοσμητεία Σχολής, η οποίο απαρτίζεται από τον Κοσμήτορα, τους Προέδρους των Τμημάτων, καθώς και έναν εκπρόσωπο (ανά κατηγορία) από τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής, ενώ σε ποσοστό 10% μετέχουν σε αυτό και οι σπουδαστές.
  3. Επίσης συλλογικό όργανο είναι η Γενική Συνέλευση Σχολής, η οποία απαρτίζεται από τον Κοσμήτορα και τα μέλη Δ.Ε.Π. της Σχολής, έναν εκπρόσωπο (ανά κατηγορία) από τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής, ενώ σε ποσοστό 10% μετέχουν σε αυτό και οι σπουδαστές.