Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης

Εν Ενεργεία Σύνθεση ΟΜΕΑ

Η ΟΜΕΑ του Τμήματος στελεχώνεται με μέλη ΔΕΠ που διαθέτουν την απαραίτητη εμπειρία και επικουρείται στο έργο της από κατάλληλο τεχνικό και επιστημονικό προσωπικό. Στην ΟΜΕΑ συμμετέχει και ένας φοιτητής του Τμήματος. Στις αρμοδιότητές της περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:

  • η εποπτεία, η επιθεώρηση και η διαμόρφωση προτάσεων βελτίωσης της πολιτικής και του συστήματος διασφάλισης ποιότητας,
  • η συλλογή των απαιτούμενων δεδομένων και η διασφάλιση της ποιότητας, της ακρίβειας και της επικαιρότητας των δεδομένων,
  • η εποπτεία της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών ανατροφοδότησης και η επεξεργασία των σχετικών πληροφοριών, όπως, για παράδειγμα, οι πληροφορίες που προέρχονται από την αξιολόγηση των μαθημάτων από τις φοιτήτριες και τους φοιτητές,
  • η σύνταξη της Ετήσιας Έκθεσης Εσωτερικής Αξιολόγησης και η υποστήριξη της εξωτερικής αξιολόγησης και πιστοποίησης,
  • η διαμόρφωση προτάσεων προς τη Συνέλευση του Τμήματος για την ποιοτική βελτίωση της λειτουργίας του Τμήματος, σε συνάρτηση με τους στόχους της πολιτικής ποιότητας.
  • η παρουσίαση στη Συνέλευση του Τμήματος των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης του διδακτικού έργου από τους φοιτητές,
  • η παρουσίαση στη Συνέλευση του Τμήματος του ελέγχου της προόδου των φοιτητών.