Λοιπές επιτροπές και υπεύθυνοι δράσεων

Λοιπές επιτροπές υλοποίησης που έχουν ορισθεί και είναι οι εξής:

 • Σύνταξης στρατηγικού σχεδιασμού ακαδημαϊκής ανάπτυξης και σχεδίων βελτίωσης.
 • Σύνταξης και επικαιροποίησης οδηγού σπουδών
 • Δημοσίων Σχέσεων και Erasmus+
 • Αξιολόγησης επί συμβάσει διδασκόντων
 • Αξιολόγησης ενστάσεων επί συμβάσει διδασκόντων
 • Πρακτικής Άσκησης΄
 • Ενστάσεων χρηματοδοτούμενων θέσεων Πρακτικής Άσκησης με προκήρυξη
 • Υποδομών του Τμήματος
 • Καταγραφής, καταμέτρησης και επιβεβαίωσης της ακαταλληλότητας προς χρήση, παλαιού άχρηστου ή αχρησιμοποίητου και μη εκμεταλλεύσιμου υλικού
 • Σύνταξης ωρολογίου προγράμματος

Υπεύθυνοι υλοποίησης ή παρακολούθησης διαφόρων δράσεων που έχουν ορισθεί είναι οι εξής:

 • Πτυχιακών Εργασιών
 • Διαχείρισης Παραπόνων
 • Ενημέρωσης Ιστοσελίδας Τμήματος
 • Παρακολούθησης αιτημάτων προς Τεχνική Υπηρεσία
 • Διαχείρισης Κεντρικού Υπολογιστικού Συστήματος Τμήματος