Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών

Για τον έλεγχο και τη βελτίωση της δομής και της οργάνωσης του ΠΠΣ έχει συσταθεί η ΕΠΣ του Τμήματος, με κύριες δραστηριότητες:

  • Επίλυση προβλημάτων υλοποίησης του ΠΠΣ,
  • Την παρακολούθηση, καταγραφή και αξιοποίηση εξελίξεων στα προγράμματα συναφών Τμημάτων στα ΑΕΙ της Ελλάδας και του εξωτερικού και στην αγορά εργασίας.
  • Τη διαμόρφωση και αναθεώρηση του ΠΠΣ, ώστε να εξασφαλίζεται ο σύγχρονος χαρακτήρας του, με έγκαιρη ενσωμάτωση σε αυτό των τελευταίων τεχνολογικών εξελίξεων και τάσεων της επιστήμης της μηχανολογίας καθώς και των μεταβαλλόμενων αναγκών της αγοράς εργασίας σε απαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες που θα πρέπει να έχουν οι νεοεισερχόμενοι στο επάγγελμα του Μηχανολόγου Μηχανικού, το ΠΠΣ αναθεωρείται σε τακτική βάση με τη συμμετοχή των φοιτητών και τις προτάσεις του Συμβουλίου Εμπειρογνωμόνων του Τμήματος. Γίνεται ανάλυση των πληροφοριών που συλλέγονται και ακολουθεί η προσαρμογή του προγράμματος σύμφωνα με τα νέα στοιχεία.