Βιβλιοθήκη

Η Βιβλιοθήκη της Πανεπιστημιούπολης στο Κουκούλι Πάτρας […] είναι ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη, με επιστημονικά και λογοτεχνικά βιβλία, περιοδικά σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, πτυχιακές εργασίες και άλλο έντυπο, οπτικοακουστικό και ηλεκτρονικό πληροφοριακό υλικό.

Οι προσφερόμενες προς τους φοιτητές υπηρεσίες είναι οι εξής:

  • ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΡΙΑ-ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΑ: Λειτουργούν δύο βιβλιοστάσια ανοιχτού τύπου (open access) και ένα κλειστού τύπου και αντιστοίχως δύο αναγνωστήρια και μια αίθουσα μελέτης – ηλεκτρονικό αναγνωστήριο.
  • ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ: Η αναζήτηση του υλικού γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού καταλόγου. Στη βιβλιοθήκη υπάρχουν τέσσερα τερματικά PCs στο αναγνωστήριο των βιβλίων και τρία στο αναγνωστήριο των περιοδικών, από τα οποία ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση στον κατάλογο της βιβλιοθήκης. Ειδικοί πίνακες εξηγούν τον τρόπο αναζήτησης του υλικού.
  • ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ: Με βάση τη φοιτητική ταυτότητα και τη σχετική αίτηση του ενδιαφερόμενου, η Βιβλιοθήκη εκδίδει «ταυτότητα βιβλιοθήκης», η οποία είναι απαραίτητη για τη διαδικασία δανεισμού. Η «ταυτότητα βιβλιοθήκης» ισχύει για ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο και ανανεώνεται με την ανανέωση της εγγραφής του φοιτητή.
  • ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ/ΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: Η κατάθεση των Διπλωματικών/Πτυχιακών Εργασιών, γίνεται μόνο σε ηλεκτρονική μορφή στο Ιδρυματικό καταθετήριο «Αθηνά», τηρουμένων των προδιαγραφών που ορίζονται από τη Βιβλιοθήκη.
  • ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ-ΠΟΛΥΜΕΣΑ: Περιλαμβάνει βιντεοταινίες επιστημονικού και γενικού επιμορφωτικού και ψυχαγωγικού περιεχομένου, CD-ROM με προγράμματα Η/Υ επιστημονικών και τεχνικών θεμάτων, καθώς και βιβλιογραφικούς καταλόγους.
  • ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ: Είναι διαθέσιμες οι εξής βάσεις δεδομένων: Νομοτέλεια (βάση νομικών πληροφοριών), Findbiz (ελληνικός οικονομικός οδηγός ICAP), Scopus μέσω HeaL-Link (αναζήτηση αναφορών).