Ταυτότητα

Το επιστημονικό πεδίο του «Μηχανολόγου Μηχανικού» εντάσσεται στα καθιερωμένα διεθνώς επιστημονικά πεδία της Ανώτατης Εκπαίδευσης, όπως αυτά προσδιορίζονται από την διεθνή κατηγοριοποίηση των επιστημονικών πεδίων στην εκπαίδευση της UNESCO (ISCED 2013) στο πεδίο 0715 – “Mechanics and metal trades”. Πιο συγκεκριμένα, το συγκεκριμένο πεδίο αφορά το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την παραγωγή, τη συντήρηση και την παρακολούθηση λειτουργίας μηχανημάτων, μηχανολογικών εγκαταστάσεων και συστημάτων. Επιπλέον, περιλαμβάνει το σχεδιασμό και τη συντήρηση μηχανών για την παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών. Το εν λόγω επιστημονικό πεδίο εστιάζει στη μελέτη μηχανών, μηχανικών συστημάτων και μεταλλικών προϊόντων.

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, μαζί με αυτά των Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών και των Πολιτικών Μηχανικών αποτελούν τα τρία Τμήματα της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου (Νόμος 4610/19 – ΦΕΚ Α’ 70/07.05.2019), με έδρα την Πάτρα. Προέρχεται από τις μετεξελίξεις του Τμήματος Μηχανολογίας των ΚΑΤΕΕ (Ν. 1404/83, Ιδρυτικός Νόμος-Πλαίσιο), αρχικά σε Τμήμα Μηχανολογίας του πρώην Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Τ.Ε.Ι.) Πάτρας και μετέπειτα σε Τμήμα Μηχανολογίας του πρώην Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας.

Στα 38 χρόνια της ιστορίας του εκπαίδευσε και διέθεσε στην Ελληνική κοινωνία εξειδικευμένους επαγγελματίες επιστήμονες στον ενεργειακό και κατασκευαστικό τομέα της μηχανολογίας, οι οποίοι στελέχωσαν επάξια επιχειρήσεις του ιδιωτικού καθώς και υπηρεσίες του δημόσιου τομέα. Πιο συγκεκριμένα, το Τμήμα έχει απονείμει 2534 Πτυχία ΤΕ και 515 Πτυχία ΚΑΤΕΕ.

Μετά την ψήφιση του Ν. 2916/2001 περί της διάρθρωσης της Ανώτατης Εκπαίδευσης και της αναβάθμισης των ΤΕΙ, το Τμήμα ενίσχυσε σημαντικά την ακαδημαϊκότητά του, παράγοντας αναγνωρισμένο εφαρμοσμένο ερευνητικό και αναπτυξιακό έργο.

Η αναγνωρισιμότητα και η αποδοχή του έργου του Τμήματος από τους φορείς απασχόλησης στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας είναι αναμφισβήτητη. Επιπρόσθετα, πολύ ισχυρό είναι και το αποτύπωμα του Τμήματος στην τοπική κοινωνία, κυρίως λόγω των σημαντικών δράσεων δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης που έχει αναπτύξει, καθώς και των εξετάσεων για απόκτηση επαγγελματικής άδειας τεχνικών επαγγελμάτων που συστηματικά πραγματοποιεί.

Αποστολή

Οι αποστολές του Τμήματος είναι οι εξής:

  • Παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευση αιχμής στο γνωστικό αντικείμενο του Μηχανολόγου Μηχανικού, με απώτερο σκοπό οι απόφοιτοι του Τμήματος να έχουν την απαραίτητη γνώση, κρίση και δεξιότητες ώστε να συμβάλουν στην ανάπτυξη επιχειρήσεων και οργανισμών.
  • Διεξαγωγή έρευνας στο επιστημονικό πεδίο του Μηχανολόγου Μηχανικού, με απώτερο σκοπό την προαγωγή της επιστήμης της Μηχανολογίας (βασική έρευνα) και την ανάπτυξη καινοτόμων μηχανολογικών συστημάτων, προϊόντων και υπολογιστικών εργαλείων μηχανολόγου μηχανικού (εφαρμοσμένη έρευνα).
  • Παροχή υψηλού επιπέδου κατάρτιση και δια βίου εκπαίδευση στο γνωστικό αντικείμενο του Μηχανολόγου Μηχανικού.
  • Μεταφορά τεχνογνωσίας στην βιομηχανία, συμβάλλοντας στη γεφύρωση του χάσματος μεταξύ εκπαίδευσης και παραγωγής.
  • Κοινωνική συνεισφορά με δράσεις που άπτονται του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος.

Όραμα

Το όραμα της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τμήματος είναι να δημιουργούμε άρτια εκπαιδευμένους Μηχανολόγους Μηχανικούς, απονέμοντάς τους Δίπλωμα καταξιωμένο τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

Επιθυμούμε να υπηρετούμε την κοινωνία παρέχοντας υψηλού επιπέδου διδασκαλία και έρευνα, συμβάλλοντας στην πρόοδο και ανάπτυξη της χώρας και στην εξέλιξη της επιστήμης διεθνώς