ΕΚΛΟΓΕΣ

Πρακτικό Εφορευτικής Επιτροπής ανακήρυξης υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του των μελών Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ) στην Συνέλευση του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, για θητεία ενός έτους από 01-09-2024 έως και 31-08-2025

Continue reading

Πρακτικό Εφορευτικής Επιτροπής ανακήρυξης υποψηφίων για την ανάδειξη εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του των μελών Ε.Τ.Ε.Π. στη Συνέλευση του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για θητεία ενός έτους από 01-09-2023 έως και 31-08-2024

Continue reading

«Πρόσκληση Σύγκλησης Εκλεκτορικού Σώματος (συνέχιση της διακοπείσας 1ης Συνεδρίασης) για την εκλογή τακτικού μέλους Δ.Ε.Π. Καθηγητή Α’ Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο “Χρήση και αποθήκευση υδρογόνου σε συνδυασμένα θερμικά κύκλα” με κωδικό ΑΠΕΛΛΑ: APP31101»

Continue reading