Ερευνητικά Εργαστήρια

Στο Τμήμα λειτουργούν έξι θεσμοθετημένα ερευνητικά Εργαστήρια, τα οποία υποστηρίζουν τις ερευνητικές δραστηριότητες των μελών του: