Αποτελέσματα Αξιολόγησης Διδακτικού Έργου

Στο πλαίσιο διαδικασιών Διασφάλισης Ποιότητας, το Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) του Τμήματος αξιολογείται συστηματικά από τους φοιτητές του με ανώνυμη συμπλήρωση ερωτηματολογίων αξιολόγησης εγκεκριμένων από την Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Η διαδικασία επιβλέπεται από την Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) του Τμήματος. Κύρια επιδίωξη είναι η καταγραφή, παρακολούθηση και συνεχή βελτίωση του πλέγματος των δραστηριοτήτων του Τμήματος, με απώτερο σκοπό την διαρκή αναβάθμιση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού και παραγόμενου ερευνητικού έργου του.

Αποτελέσματα αξιολόγησης