Επαγγελματικά δικαιώματα

Το 5ετές Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΠΣ) Μηχανολόγου Μηχανικού του Τμήματος υλοποιείται από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, με την ένταξη του Τμήματος Μηχανολογίας του πρώην ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στην νεοϊδρυθείσα Σχολή Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, με έδρα την Πάτρα (Νόμος 4610/19, ΦΕΚ Α’ 70/07.05.2019). Ως εκ τούτου, οι πρώτοι φοιτητές αναμένεται να αποφοιτήσουν το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024.  

To ΠΠΣ έχει δομηθεί ώστε να πληροί όλες τις προϋποθέσεις του άρθρου 46, παρ. 1 του ν. 4485/2017 (ΦΕΚ Α’ 114), περί ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) και η στόχευσή του είναι η απονομή επαγγελματικών δικαιωμάτων ειδικότητας Διπλωματούχου Μηχανολόγου Μηχανικού, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 «Κοινές δραστηριότητες μηχανικής» και Άρθρο 5 «Επαγγελματικά δικαιώματα ειδικότητας Μηχανολόγου Μηχανικού», του υπ’ αριθ. 99/25.10.2018 Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ Α¢ 187/05.11.2018).

Παρόλο που το ΠΠΣ διανύει ήδη το τέταρτο έτος υλοποίησής του, μέχρι σήμερα εκκρεμεί η απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων στους αποφοίτους του. Σημειώνεται ότι η ίδια εκκρεμότητα ισχύει και για όλα τα υπόλοιπα Τμήματα Μηχανικών των πρώην ΤΕΙ, χωρίς καμιά εξαίρεση.

Ο οδικός χάρτης για την απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων στους αποφοίτους του Τμήματος είναι ο εξής:

1. Πιστοποίηση του ΠΠΣ (Ολοκληρώθηκε)

Ο φάκελος της πρότασης πιστοποίησης του ΠΠΣ υποβλήθηκε στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) το Μάρτιο του 2022. Ο έλεγχος του φακέλου της πρότασης πιστοποίησης πραγματοποιήθηκε από πενταμελή επιτροπή εξωτερικών αξιολογητών το διάστημα 8-13 Μαΐου 2023.

Η ΕΘΑΑΕ πιστοποίησε ότι το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου συμμορφώνεται ικανοποιητικά με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015).

2. Αναγνώριση του Τίτλου Σπουδών του ΠΠΣ ως Integrated Master

Το Τμήμα τον Ιούλιο 2020 υπέβαλε προς στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού αίτημα για την αναγνώριση του παρεχόμενου τίτλου σπουδών του ως «Ενιαίου και Αδιάσπαστου Τίτλου Σπουδών Μεταπτυχιακού Επιπέδου – Integrated Master», σύμφωνα με παρ. 1, άρ. 46, Ν. 4485/2017. Το Υπουργείο κατόπιν γνωμοδότησης της ΕΘΑΑΕ αναμένεται να εξετάσει το αίτημα λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα της πιστοποίησης του ΠΠΣ, η οποία, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, ήταν επιτυχής.

3. Απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων

Μετεξέλιξη του Τμήματος σε αντίστοιχο Τμήμα Πολυτεχνικής Σχολής και απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων σύμφωνα με το άρθρο 66 του ν.4610/2019. Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις αντιστοίχισης καθορίζονται στην ΚΥΑ 241205/27.07.2022 (ΦΕΚ 4124/Β/3-8-2022). Η διαπίστωση πλήρωσης των κριτηρίων και προϋποθέσεων θα γίνει από επιτροπή, ο ορισμός της οποίας εκκρεμεί.