Έρευνα επαγγελματικής αποκατάστασης

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου διεξήγαγε έρευνα, η οποία αφορούσε την ένταξη στην αγορά εργασίας και την επαγγελματική εξέλιξη νέων αποφοίτων του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης του Τμήματος, που απέκτησαν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος κατά την περίοδο 2015-21. Η έρευνα διενεργήθηκε χρησιμοποιώντας στοιχεία τα οποία συμπληρώθηκαν από αποφοίτους του Τμήματος σε κατάλληλα δομημένο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο. Η ενημέρωση των αποφοίτων του Τμήματος για τη συμμετοχή τους στη διενεργούμενη έρευνα έγινε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τα δεδομένα των υποβληθέντων ερωτηματολογίων συγκεντρώθηκαν σε πίνακα, προβλήθηκαν σε κατάλληλα γραφήματα και αναλύθηκαν / σχολιάστηκαν. Από τα στοιχεία και αποτελέσματα της έρευνας συντάχθηκε σχετική έκθεση, την οποία κάποιος μπορεί να βρει ΕΔΩ. Κάποια χαρακτηριστικά αποτελέσματα της έρευνας απεικονίζονται στα παρακάτω γραφήματα.

Από τα παραπάνω επιβεβαιώθηκε το υψηλό ποσοστό επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων του Τμήματος. Πιο συγκεκριμένα, η έρευνα κατέδειξε ότι το 90.2% των αποφοίτων του Τμήματος είναι εργαζόμενοι, το 3.5% ανενεργοί και μόλις το 6.3% άνεργοι. Ως μέτρο σύγκρισης, αναφέρεται ότι σύμφωνα με την Eurostat, η ανεργία των νέων στην Ελλάδα το 2021, ήταν 30.5%. Περαιτέρω, από τους αποφοίτους του Τμήματος που εργάζονται, το 80.8% απασχολούνται ως πτυχιούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί ΤΕ, ενώ μόλις το 19.2% εργάζονται σε αντικείμενο μη συναφές με αυτό των σπουδών τους.