Κατατακτήριες Εξετάσεις Αποφοίτων ΙΕΚ και Μεταλυκειακού έτους στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Ακαδημαϊκού Έτους 2024-25

Κατατακτήριες Εξετάσεις Αποφοίτων ΙΕΚ και Μεταλυκειακού έτους στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Ακαδημαϊκού Έτους 2024-25

Η Συνέλευση του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, στην αριθ. 11/29-05-2024 συνεδρίαση αποφάσισε ότι για το Ακαδημαϊκό Έτος 2024-25 η διαδικασία κατάταξης στο τμήμα θα διεξαχθεί ως ακολούθως:

1.Τα μαθήματα, στα οποία θα εξεταστούν οι υποψήφιοι, είναι:

1. Μαθηματικά Ι

2. Μηχανική -Στατική

3. Θερμοδυναμική Ι

2.Η εξεταστέα ύλη είναι η κάτωθι:

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι

Συναρτήσεις και γραφικές παραστάσεις (Ευθεία, παραβολή, έλλειψη, υπερβολή, εκθετικές , τριγωνομετρικές συναρτήσεις και οι αντίστροφές τους, λογάριθμοι, τόξο ημιτόνου, τόξο εφαπτομένης ). Ορίζουσες 2ης και ανώτερης τάξης . Πολικές συντεταγμένες, μιγαδικοί αριθμοί (καρτεσιανή –πολική μορφή, τύπος του Euler). Ρυθμοί μεταβολής και όρια, συνέχεια, παράγωγος συνάρτησης , κανόνας de L’ Hopital, κανόνας αλυσιδωτής παραγώγισης. Αόριστα ολοκληρώματα, κανόνες ολοκλήρωσης (Ολοκλήρωση με αντικατάσταση, παραγοντική ολοκλήρωση). Ανάλυση σε απλά κλάσματα, ολοκληρώματα τριγωνομετρικών συναρτήσεων, ορισμένα ολοκληρώματα. EΦAPMOΓEΣ TΩN ΠAPAΓΩΓΩN (μελέτη συνάρτησης, το κριτήριο 1ης και 2ης παραγώγου, ακρότατα συναρτήσεων, γραφική παράσταση). EΦAPMOΓEΣ TΩN OΛOKΛHPΩMATΩN (Υπολογισμός εμβαδών, υπολογισμός όγκων από περιστροφή γύρω από άξονα, μήκη καμπυλών στο επίπεδο). Καρτεσιανές συντεταγμένες και διανύσματα στο επίπεδο και στον χώρο, γραμμική ανεξαρτησία, βάση και διάσταση διανυσματικού χώρου. Εσωτερικό, εξωτερικό, μικτό γινόμενο διανυσμάτων , εφαρμογές. Γενικευμένα ολοκληρώματα (1ου , 2ου, 3ου είδους). Πίνακες (άθροισμα, βαθμωτός πολλαπλασιασμός, πολλαπλασιασμός πινάκων, ανάστροφος πίνακας, αντίστροφος πίνακας, υπολογισμός αντιστρόφου με τη μέθοδο του προσαρτημένου). Γραμμικά συστήματα, μέθοδος Cramer, μέθοδος αντίστροφου πίνακα, μέθοδος Gauss. Ακολουθίες, άπειρες σειρές, Γεωμετρική σειρά, Τηλεσκοπική σειρά. Σειρές με μη αρνητικούς όρους ,κριτήρια λόγου-ρίζας, δυναμοσειρές , Σειρές Taylor, γραμμικοποίηση.

– Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

1. THOMAS ΑΠΕΙΡΟΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ, George B. Thomas, Jr., Joel Hass, Christopher Heil, Maurice D. Weir, ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ, 2018, ISBN: 978-960-524-515-3, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 77107082

2. Απειροστικός λογισμός, Briggs William, Cochran Lyle, Gillett Bernard, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ, 2018, ISBN: 978-960-586-234-3, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 77109719

3. Απειροστικός Λογισμός – Tόμος Ι, Edwards C. Henry, Penney E. David, (Επιμ: Ματζάκος Νίκος), ΜΑΡΙΑ ΠΑΡΙΚΟΥ & ΣΙΑ ΕΠΕ, 2019, ISBN: 978-960-508-214-7

ΜΗΧΑΝΙΚΗ – ΣΤΑΤΙΚΗ

Βασικές έννοιες και αρχές της επιστήμης τη Μηχανικής. Σύνθεση, ανάλυση και ισορροπία δυνάμεων και ροπών. Το απαράμορφωτο σώμα. Φορτίσεις και στηρίξεις κατασκευών. Εξισώσεις στατικής ισορροπίας. Διάγραμμα Ελευθέρου Σώματος. Ισοστατικοί φορείς. Εξέταση της ισοστατικότητας/υπερστατικότητας ενός φορέα. Αντιδράσεις στηρίξεων. Μέθοδος των τομών. Εσωτερικά εντατικά μεγέθη. Στατική υλικού σημείου. Ανάλυση ισοστατικών απλών και σύνθετων δικτυωμάτων με τις μεθόδους των κόμβων και τομών. Ανάλυση ισοστατικών δοκών, προβόλων, αρθρωτών δοκών, δοκών Gerber, καμπύλων δοκών και σχοινοειδών φορέων. Ανάλυση πλαισίων και μηχανών. Καλώδια. Νόμοι της ξηρής τριβής. Προβλήματα τριβής σε σφήνες, έδρανα, δίσκους, τροχούς, ιμάντες, κα. Κέντρα βάρους διατομών και ροπές αδρανείας.

– Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

Π. Α. Βουθούνης (2019) «Στατική-Μηχανική του απαραμόρφωτου στερεού», Αυτοέκδοση.

  • F.P. Beer, E.R. Johnston, E.R. Eisenberg, D. F. Mazurek (2010) “Στατική”, Εκδόσεις Τζιόλα, Αθήνα.

ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Ι

Βασικές Έννοιες της Θερμοδυναμικής: Αντικείμενο της Θερμοδυναμικής. Θερμοδυναμικά Συστήματα. Θερμοδυναμικές Ιδιότητες και Καταστάσεις. Μηδενικός Θερμοδυναμικός Νόμος

Εργαζόμενο Μέσο: Καθαρή Ουσία Διεργασίες Αλλαγής Φάσης Διαγραμματική Απεικόνιση Διεργασιών Αλλαγής Φάσης Ιδανικό (Τέλειο) Αέριο Πραγματικά Αέρια Εξίσωση van der Walls και Ενεργός Καταστατική Εξίσωση Μεταβολές Ιδανικών Αερίων

Πρώτος Θερμοδυναμικός Νόμος: Ενέργεια. Θερμότητα και Μηχανισμοί Μετάδοσης. Έργο.

Πρώτος Θερμοδυναμικός Νόμος για Κλειστά Συστήματα. Ενθαλπία. Ειδικές Θερμότητες Ιδανικού Αερίου. Ειδικές Θερμότητες Ασυμπίεστων Ουσιών. Αρχή Διατήρησης της Μάζας. Ολική Θερμοδυναμική Ενέργεια Ρέοντος Ρευστού. Πρώτος Θερμοδυναμικός Νόμος για Ανοικτά Συστήματα. Εφαρμογή του Πρώτου Θερμοδυναμικού Νόμου στις Μεταβολές των Ιδανικών Αερίων. Μεταβολές Μόνιμης Ροής. Μεταβολές Μεταβατικής Ροής Έργο Ογκομεταβολής και Τεχνικό. Έργο. Θερμιδομετρία

Δεύτερος Θερμοδυναμικός Νόμος: Ποιοτική Διατύπωση του Δεύτερου Θερμοδυναμικού Νόμου. Θερμικές Μηχανές. Θερμοδυναμική Κλίμακα Θερμοκρασίας. Ιδανικός Κύκλος Παραγωγής Ψύξης Carnot. Αντιστρεπτές και Μη Αντιστρεπτές Διεργασίες

Τρίτος Θερμοδυναμικός Νόμος: Ποσοτική Διατύπωση του Δεύτερου Θερμοδυναμικού Νόμου – Εντροπία. Τρίτος Θερμοδυναμικός Νόμος. Υπολογισμός της Μεταβολής της Εντροπίας στις Διεργασίες Ιδανικών Αερίων. Διαγράμματα P-V. Τ-s και h-s. Σχέσεις Τds ή Πρώτη και Δεύτερη Σχέση του Gibbs. Ισεντροπικές Διεργασίες Ιδανικών Αερίων. Στερεών και Υγρών. Διεργασίες Έργου. Απόδοση Ισεντροπικής Συμπίεσης και Εκτόνωσης. Παραγωγή Εντροπίας. Θερμοδυναμικά Δυναμικά – Σχέσεις Gibbs. Maxwell. Clapeyron και Clapeyron-Clausius. Υπολογισμός των Μεγεθών u. h. s και των Μεγεθών cv. cp. Συντελεστής Joule-Thomson. Εφαρμογές του Πρώτου Θερμοδυναμικού Νόμου και Θερμοδυναμικά Δυναμικά. Φυσική Σημασία των Ενεργειών Helmholtz και Gibbs

Ιδανικοί Θερμοδυναμικοί Κύκλοι Παραγωγής Ισχύος με Αέρα: Κυκλικές θερμοδυναμικές μεταβολές. Κύκλοι Carnot, Otto, Diesel, Μικτός (Diesotto), Brayton-Joule, Stirling και Ericsson.

Ιδανικοί Θερμοδυναμικοί Κύκλοι Παραγωγής Ισχύος με Ατμό: Ιδανικό Υγρό και Ατμός. Ενθαλπία και Εντροπία Μίγματος Νερού/Ατμού. Κύκλοι Παραγωγής Ισχύος με Ατμό (Carnot Rankine). Βασικά Στοιχεία Λειτουργίας Συμβατικού Ατμοηλεκτρικού Εργοστασίου. Εργοστάσια Παραγωγής Ηλεκτρικής Ισχύος Συνδυασμένου Κύκλου. Τεχνολογίες Συμπαραγωγής/Τρι-παραγωγής

– Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

  1. Πολυζάκης Α. (2019). ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ και ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ (Θεωρία – Λυμένες Ασκήσεις). Heat Cool Power.
  2. Νίκας Π. Κ. (2011). Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική για Μηχανικούς. Leeder Enterprises.
  3. Αυλωνίτης Δ. (2017). Γενική και Τεχνική Θερμοδυναμική. Ζήτη.

3.Τα δικαιολογητικά που θα υποβληθούν στη Γραμματεία του Τμήματος από 1 έως 15 Νοεμβρίου 2024, είτε από τους ιδίους τους ενδιαφερομένους, είτε από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο είναι τα εξής:

  • Αίτηση του ενδιαφερομένου
  • Αντίγραφο Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων ή ισότιμου τίτλου
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

4. Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στο χρονικό διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου 2024.

5. Οι υποψήφιοι που μπορούν να αιτηθούν να συμμετάσχουν στις κατατακτήριες εξετάσεις του τμήματος θα πρέπει να προέρχονται από τις παρακάτω ειδικότητες:

Α. Ειδικότητες ΙΕΚ Ν. 4186/2013

Ονομασία ΕιδικότηταςΚωδικός Γενικής Γραμματείας ΕΕΚΔΒΜΝ  
Τεχνικός Μηχανικός Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου21-05-01-1
Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού21-05-02-1
Τεχνικός Μηχανοτρονικής21-05-03-1
Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας21-05-04-1
Τεχνικός Συντήρησης και Επισκευής Γεωργικών Μηχανημάτων23-01-09-0

  Β. Ειδικότητες ΙΕΚ Ν. 2009/1992

ΤομέαςΟμάδαΕιδικότητα  
Μηχανολογίας – Ηλεκτρολογίας – ΗλεκτρονικώνΜηχανολογίαςΤεχνικός Αερίων Καυσίμων
Μηχανολογίας – Ηλεκτρολογίας – ΗλεκτρονικώνΜηχανολογίαςΤεχνικός Αυτοκινήτων Οχημάτων
Μηχανολογίας – Ηλεκτρολογίας – ΗλεκτρονικώνΜηχανολογίαςΤεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού
Μηχανολογίας – Ηλεκτρολογίας – ΗλεκτρονικώνΜηχανολογίαςΤεχνικός Εργαλειομηχανών αριθμητικού ελέγχου C.N.C.
Μηχανολογίας – Ηλεκτρολογίας – ΗλεκτρονικώνΜηχανολογίαςΤεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών Εγκαταστάσεων
Μηχανολογίας – Ηλεκτρολογίας – ΗλεκτρονικώνΜηχανολογίαςΤεχνικός Μηχανημάτων Έργων
Μηχανολογίας – Ηλεκτρολογίας – ΗλεκτρονικώνΜηχανολογίαςΤεχνικός Μηχανοτρονικής
Μηχανολογίας – Ηλεκτρολογίας – ΗλεκτρονικώνΜηχανολογίαςΤεχνικός μηχανών θαλάσσης και σκαφών αναψυχής
Μηχανολογίας – Ηλεκτρολογίας – ΗλεκτρονικώνΜηχανολογίαςΤεχνικός μοτοποδηλάτων και μοτοσικλετών
Μηχανολογίας – Ηλεκτρολογίας – ΗλεκτρονικώνΜηχανολογίαςΤεχνικός φανοποιίας και βαφής αυτοκινήτων οχημάτων
Μηχανολογίας – Ηλεκτρολογίας – ΗλεκτρονικώνΜηχανολογίαςΤεχνίτης εγκαταστάσεων θέρμανσης
Μηχανολογίας – Ηλεκτρολογίας – ΗλεκτρονικώνΜηχανολογίαςΤεχνίτης εγκαταστάσεων ύδρευσης – αποχέτευσης

Γ. Ειδικότητες Μεταλυκειακού Έτους

Ειδικότητα
Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών
Τεχνικός Μηχανοσυνθέτης Αεροσκαφών
Τεχνικός Οχημάτων

6. Ορίζουν ως ανώτατο ποσοστό εισαχθέων το 5% επί του ετησίου αριθμού των εισακτέων του τμήματος ήτοι, τέσσερεις  (4).

7. Οι επιτυχόντες κατατάσσονται στο Α Εξάμηνο Σπουδών