«Επιλογή Θέσεων Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ Προγράμματος Σπουδών ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»