«Πρόσκληση Σύγκλησης Εκλεκτορικού Σώματος (συνέχιση της διακοπείσας 1ης Συνεδρίασης) για την εκλογή τακτικού μέλους Δ.Ε.Π. Καθηγητή Α’ Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο “Χρήση και αποθήκευση υδρογόνου σε συνδυασμένα θερμικά κύκλα” με κωδικό ΑΠΕΛΛΑ: APP31101»

«Πρόσκληση Σύγκλησης Εκλεκτορικού Σώματος (συνέχιση της διακοπείσας 1ης Συνεδρίασης) για την εκλογή τακτικού μέλους Δ.Ε.Π. Καθηγητή Α’ Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο “Χρήση και αποθήκευση υδρογόνου σε συνδυασμένα θερμικά κύκλα” με κωδικό ΑΠΕΛΛΑ: APP31101»