Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Φοιτητών/τριών για Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ για το Πρόγραμμα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Φοιτητών/τριών για Πρακτική Άσκηση μέσω ΕΣΠΑ για το Πρόγραμμα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕ

Προθεσμία ηλεκτρονικών αιτήσεων φοιτητών/τριών για πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ: από 20/03/2023 έως και 31/03/2023 μέσω του πληροφοριακού συστήματος https://praktiki-new.uop.gr/

Μέσα στην ίδια προθεσμία θα πρέπει να κατατεθούν στην Γραμματεία του Τμήματος Σπουδών τα παρακάτω έντυπα:

  • Βεβαίωση Φορέα Απασχόλησης αποδοχής πραγματοποίησης ΠΑ (επισυνάπτεται)
  • Βεβαίωση Προϋπόθεσης Πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης (Χορηγείται από τη Γραμματεία του Τμήματος ύστερα από σχετική αίτηση)
  • Αίτηση Έναρξης ΠΑ (επισυνάπτεται)