Πρόσκληση Σύγκλησης κοινής Συνεδρίασης Εκλεκτορικού Σώματος (2η Συνεδρίαση) και της Συνέλευσης του Τμήματος  για την εκλογή  τακτικού μέλους Δ.Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Πειραματική και υπολογιστική θραυστομηχανική με εφαρμογή σε μηχανολογικές κατασκευές” (κωδ. ΑΠΕΛΛΑ APP29924

Πρόσκληση Σύγκλησης κοινής Συνεδρίασης Εκλεκτορικού Σώματος (2η Συνεδρίαση) και της Συνέλευσης του Τμήματος  για την εκλογή  τακτικού μέλους Δ.Ε.Π. βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο “Πειραματική και υπολογιστική θραυστομηχανική με εφαρμογή σε μηχανολογικές κατασκευές” (κωδ. ΑΠΕΛΛΑ APP29924