ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΑΝΑΣΤΟΛΕΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Υπενθυμίζεται στους φοιτητές ότι σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 33 του Ν. 4009/2011, οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να διακόψουν, με έγγραφη αίτησή τους στη γραμματεία της οικείας σχολής, τις σπουδές τους για όσα εξάμηνα, συνεχόμενα ή μη, επιθυμούν, και πάντως όχι περισσότερα από τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών Τα εξάμηνα αυτά δεν προσμετρώνται στην παραπάνω ανώτατη διάρκεια φοίτησης.
Επίσης σας γνωρίζουμε ότι κατα το διάστημα της αναστολής σπουδών δεν έχετε το δικαίωμα να συμμετέχετε σε καμία εξέταση μαθήματος .
Όσοι φοιτητές επιθυμούν να αναστείλουν τη φοίτησή τους, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 33 του Ν. 4009/2011, οφείλουν να συμπληρώσουν αίτηση αναστολής σπουδών και να την καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος από 03/10/2022 έως και 13/10/2022, συνοδευόμενη από την ακαδημαϊκή τους ταυτότητα (αν φυσικά έχουν εκδώσει).