Πιστοποίηση Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Μηχανολόγου Μηχανικού του Τμήματος έχει πιστοποιηθεί από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ). Ο έλεγχος του φακέλου της πρότασης πιστοποίησης πραγματοποιήθηκε από πενταμελή επιτροπή εξωτερικών αξιολογητών.

Η ΕΘΑΑΕ πιστοποίησε ότι το Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου συμμορφώνεται ικανοποιητικά με τις αρχές του Προτύπου Ποιότητας ΠΠΣ της ΕΘΑΑΕ και τις Αρχές Διασφάλισης Ποιότητας του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ESG 2015).