Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Το Τμήμα θεωρείται ως η κύρια λειτουργική ακαδημαϊκή μονάδα για την πλήρη κάλυψη του γνωστικού αντικειμένου μιας Επιστήμης. Απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία κάθε Τμήματος είναι η διαίρεση αυτού σε Τομείς (N.4485/2017) ή Κατευθύνσεις, το γνωστικό αντικείμενο των οποίων περιλαμβάνει συναφή ή αλληλοσυμπληρούμενα πεδία. Προκειμένου κάθε Κατεύθυνση να προσφέρει τα μέγιστα σε ερευνητικό και εκπαιδευτικό επίπεδο, αναλύεται σε επιμέρους Εργαστήρια.

Από το 2018 (ΦΕΚ Β’/215/30.01.2018) το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών περιλαμβάνει δύο Κατευθύνσεις, της Ενέργειας & Περιβάλλοντος, και των Μηχανολογικών Κατασκευών & Εγκαταστάσεων. Οι δύο Κατευθύνσεις του Τμήματος προσφέρουν ο καθένας ένα σύνολο μαθημάτων που οδηγούν σε αντίστοιχες κατευθύνσεις εξειδίκευσης των πτυχιούχων. Συγκεκριμένα:

 • Η Κατεύθυνση Ενέργειας & Περιβάλλοντος συντονίζει και εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της μελέτης, λειτουργίας και διαχείρισης συστημάτων παραγωγής θερμικής, μηχανικής, πυρηνικής ενέργειας και ΑΠΕ, καθώς και στις τεχνολογίες περιβάλλοντος. Έμφαση δίνεται στη μελέτη φαινομένων μεταφοράς, καύσης, κλιματισμού και ρευστοδυναμικών προβλημάτων.
 • Η Κατεύθυνση Μηχανολογικών Κατασκευών & Εγκαταστάσεων συντονίζει και εξυπηρετεί τις εκπαιδευτικές και ερευνητικές ανάγκες στα γνωστικά αντικείμενα της μελέτης, σχεδίασης και κατασκευής μηχανολογικών κατασκευών και μεταφορικών μέσων, καθώς και προβλημάτων που σχετίζονται με τον έλεγχο και την λειτουργία τους. Έμφαση δίνεται στην Τεχνική Μηχανική, στα Τεχνικά Υλικά και στην Μηχανουργική Τεχνολογία.
 • στις δύο κατευθύνσεις κατανέμονται τα μέλη του μόνιμου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος, αλλά και τα αντίστοιχα του έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού πλήρους απασχόλησης (Α.Υ.) & μερικής απασχόλησης (Ωρομίσθιοι), όπως και του ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.).

Διοικητικά, το Τμήμα περιλαμβάνει μονοπρόσωπα και συλλογικά όργανα, τα οποία λαμβάνουν αποφάσεις και δίνουν κατευθύνσεις οι οποίες σχετίζονται με την ακαδημαϊκή λειτουργία του Τμήματος. Κατά το Νόμο 4485/2017, ο οποίος αναφέρεται στη «Διάρθρωση της ανώτατης εκπαίδευσης – Νομική μορφή των Α.Ε.Ι.», τα μονοπρόσωπα όργανα εκλέγονται ενώ τα συλλογικά όργανα συγκροτούνται αυτοδικαίως από το υπάρχον προσωπικό ως εξής:

Μονοπρόσωπα όργανα

 1. Ο Πρόεδρος Τμήματος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος, οι οποίοι εκλέγονται με 2-ετή θητεία.
 2. Οι Διευθυντές Τομέων, οι οποίοι εκλέγονται με θητεία ενός έτους.

Συλλογικά όργανα

 1. Η Συνέλευση Τμήματος, η οποία απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τμήματος, τους Διευθυντές Τομέων του Τμήματος, τα μέλη Δ.Ε.Π., καθώς και έναν εκπρόσωπο από τα μέλη Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος, ενώ 15% αποτελείται από εκπροσώπους των σπουδαστών.
 2. Το Διοικητικό Συμβούλιο Τμήματος, το οποίο απαρτίζεται από τον Πρόεδρο και τον Αναπληρωτή Πρόεδρο του Τμήματος, τους Διευθυντές των Τομέων, καθώς και έναν εκπρόσωπο των μελών Ε.Τ.Ε.Π.
 3. Η Γενική Συνέλευση Τομέα, η οποία απαρτίζεται από τον Διευθυντή και τα μέλη Δ.Ε.Π. κάθε Τομέα, ενώ 15% αποτελείται από εκπροσώπους των σπουδαστών.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, εκτός από τα διοικητικά όργανα σε επίπεδο Τμήματος, υπάρχουν και ανάλογα μονοπρόσωπα και συλλογικά διοικητικά όργανα σε επίπεδο Σχολής. Έτσι, στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών:

 1. Μονοπρόσωπο διοικητικό όργανο είναι ο Κοσμήτορας Σχολής, η εκλογή του οποίου γίνεται από τα μέλη Δ.Ε.Π. και εκπροσώπους των σπουδαστών, καθώς και εκπροσώπους του υπόλοιπου προσωπικού της Σχολής το οποίο δικαιούται κατά το νόμο να ψηφίζει.
 2. Συλλογικό όργανο διοίκησης είναι η Κοσμητεία Σχολής, η οποίο απαρτίζεται από τον Κοσμήτορα, τους Προέδρους των Τμημάτων, καθώς και έναν εκπρόσωπο (ανά κατηγορία) από τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής, ενώ σε ποσοστό 10% μετέχουν σε αυτό και οι σπουδαστές.
 3. Επίσης συλλογικό όργανο είναι η Γενική Συνέλευση Σχολής, η οποία απαρτίζεται από τον Κοσμήτορα και τα μέλη Δ.Ε.Π. της Σχολής, έναν εκπρόσωπο (ανά κατηγορία) από τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. της Σχολής, ενώ σε ποσοστό 10% μετέχουν σε αυτό και οι σπουδαστές.