Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Η Διασφάλιση Ποιότητας στην ανώτατη εκπαίδευση αποτελεί βασικό στόχο του Ευρωπαϊκού ενιαίου χώρου ανώτατης εκπαίδευσης, στον οποίο έχει ενταχθεί και η Ελλάδα μαζί με 47 άλλες χώρες με τη θεσμοθέτηση του Ν.3374/2005. Βασική αρχή που διέπει τη διασφάλιση ποιότητας είναι το υψηλό αίσθημα ευθύνης του κάθε Ιδρύματος απέναντι στους φοιτητές του και την κοινωνία για την παροχή υψηλής ποιότητας εκπαίδευσης. Στο Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟΔΙΠ) αποτελεί το κεντρικό συντονιστικό όργανο των διαδικασιών διασφάλισης ποιότητας και αξιολόγησης του Ιδρύματος, αρμόδια για την ανάπτυξη συγκεκριμένης πολιτικής, στρατηγικής και των διαδικασιών για τη συνεχή βελτίωση της ποιότητας του έργου και των υπηρεσιών του Ιδρύματος. Ο σκοπός του Εσωτερικού Συστήματος Ποιότητας του Πανεπιστημίου είναι να βοηθήσει την ακαδημαϊκή κοινότητα και τα μέλη της στην ανάπτυξη μιας κουλτούρας ποιότητας. Την ποιότητα υποστηρίζει και ενισχύει και το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών (ΤΜΜ) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην επίτευξη του οράματός του, όπως αυτό προσδιορίζεται στο στρατηγικό σχέδιό του. Οι βασικές αρχές που διατυπώνονται στην Πολιτική Ποιότητάς του συνδέονται άμεσα με τους άξονες του στρατηγικού σχεδιασμού του Τμήματος, αλλά και του Ιδρύματος γενικότερα.

Το ΤΜΜ δεσμεύεται ότι θα εφαρμόζει διαδικασίες ποιότητας επιδιώκοντας την καταγραφή, παρακολούθηση και συνεχή βελτίωση του πλέγματος των δραστηριοτήτων του με απώτερο σκοπό την διαρκή αναβάθμιση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού και παραγόμενου ερευνητικού έργου του Τμήματος. Κάθε μέλος της ακαδημαϊκής κοινότητας πρέπει να συνεισφέρει στην επίτευξη των στόχων του Πανεπιστημίου και είναι υπεύθυνο για την απόδοση και τα αποτελέσματα της εργασίας του. Η εφαρμογή του Συστήματος Ποιότητας και η επίτευξη των στόχων της Πολιτικής Ποιότητας του Τμήματος αποτελούν αρμοδιότητα της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ), του Προέδρου και της Συνέλευσης του Τμήματος.

Οι Θεμελιώδεις Αρχές & Στρατηγικοί Στόχοι Πολιτικής Ποιότητας του ΤΜΜ εστιάζονται στην διαρκή βελτίωση των παρακάτω Πυλώνων παροχής υπηρεσιών του Τμήματος, εφαρμόζοντας την Πολιτική Ποιότητας του Ιδρύματος και την υλοποίηση των Στρατηγικών Στόχων του Τμήματος:

 • Καταλληλότητα της δομής και της οργάνωσης του ΠΠΣ
 • Βαθμός επίτευξης μαθησιακών αποτελεσμάτων
 • Ποιότητα και αποτελεσματικότητα διδακτικού έργου
 • Προσόντα αποφοίτων σε σχέση με την αγορά εργασίας
 • Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας από τους φοιτητές
 • Διασύνδεση διδασκαλίας με την έρευνα
 • Ακαδημαϊκά προσόντα διδακτικού προσωπικού
 • Διαφάνεια και αξιοκρατία στην αξιολόγηση νέου προσωπικού
 • Ποιότητα και ποσότητα ερευνητικού έργου
 • Ποιότητα υποδομών και υποστηρικτικών υπηρεσιών
 • Εσωτερική επιθεώρηση συστήματος διασφάλισης ποιότητας

Οι ανωτέρω Αρχές, Στόχοι και Πυλώνες αναλύονται ως ακολούθως: