Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
Ροή σε Σωλήνες

Πίδακες Ύδατος

Ανοικτοί Αγωγοί Ύδατος

Ασυμπίεστη – Υποηχητική Ροή Αερίων

Συμπιεστή – Υπερηχητική Ροή Αερίων
Κατεργασίες