Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών

Εκπαίδευση

Integrated Master

Το Τμήμα έχει υποβάλει αίτηση στο Υπουργείο Παιδείας για την αναγνώριση του παρεχόμενου τίτλου σπουδών του ως «ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου – integrated master», σύμφωνα με την παρ. 1, του άρθρου 46, του Ν. 4485/2017.